In memoriam Henk Vroom

Op 16 januari jl. overleed de voormalige voorzitter van de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting van de Raad van Kerken op 68 jarige leeftijd. Hij heeft die functie vele jaren vervuld. De Raad is hem veel dank verschuldigd voor het werk dat hij heeft verricht, vooral in de contacten met andere religies. Berry van Oers, secretaris van de beraadgroep Interreligeuze ontmoeting herinnert hem aldus:

“De verdiensten van Henk Vroom op het vlak van samenwerking tussen mensen met verschillende godsdienstige en culturele achtergronden zijn bijzonder en talrijk. Zijn wetenschappelijke visies vallen daarbij op, maar vooral ook zijn inzet om mensen bij elkaar te brengen van mens tot mens. Van 2000 tot 2012 werkte ik samen met Henk in de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken in Nederland.

Als voorzitter van de Beraadgroep initieerde Henk tal van interreligieuze activiteiten tussen joden, christenen, moslims, hindoes en boeddhisten. Veel van deze activiteiten waren succesvol en kregen navolging door de tact en instelling van Henk. Hij wees steeds op het positieve effect van de samenwerking tussen diverse godsdienstige en culturele gemeenschappen in ons land op de cohesie binnen de samenleving, de acceptatie van de gemeenschappen en de bijdrage van de gemeenschappen aan de samenleving. Henk Vroom wist hoe hij mensen met verschillende achtergronden bij elkaar kon brengen en houden. Vanuit zijn openheid luisterde hij naar het erfgoed van anderen, maar deelde altijd ook eerlijk zijn eigen erfgoed aan anderen mee. Het was namelijk zijn opvatting dat in de dialoog mensen van verschillende geloofsovertuigingen bereid moeten zijn overeenkomsten te erkennen, een aantal verschillen op te vatten als elkaar aanvullende aspecten en de echte verschillen te respecteren.

Henk Vroom liet mensen van verschillende tradities samenkomen om ze aan te sporen tot samenwerking zowel op landelijk als lokaal vlak, in zorginstellingen, bij maatschappelijke projecten, enz. Hij schroomde daarbij niet de moeilijke vragen op de agenda te zetten, zoals de vraag naar geweld in religies, de moeizame integratie en participatie. Daarmee bracht Henk Vroom de interreligieuze dialoog ook in het vizier van het landelijke debat over de multiculturele samenleving. Samen met Henk trokken we er op uit. Samen gingen we op interreligieus pad. Zo overhandigden we een brochure over gezamenlijke interreligieuze vieringen in een volle Grote Kerk van Breda aan bisschop Muskens, presenteerden we samen een brochure over geweld in religies in de kazerne midden tussen de militairen, spraken we over meditatie en sociale verantwoordelijkheid met boeddhisten in een spiritueel centrum vlak bij het Binnenhof en legden we aan humanisten in het Utrechtse Akademiegebouw uit wie er nu eigenlijk aan wie is overgeleverd.

Henk maakte zich het voorbije decennium sterk voor de oprichting van een nationale raad van religies en levensbeschouwingen. Die kwam er niet. Wat er wel kwam, mede dankzij Henk, waren informeel overleg en ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van godsdiensten en levensbeschouwingen, veelvuldig, gedegen, respectvol en vruchtbaar. Beste Henk, bedankt dat ik 12 jaar met je mocht optrekken in interreligieus Nederland. Ik heb veel van je mogen leren. A Dieu!”