Studiedag Mensenrechten en diaconaat

Inhoud
Op dinsdag 10 december, dag van de mensenrechten, organiseren Kerk in Actie-Binnenland en het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie een studiedag. Op deze dag zal naast juridische achtergrondinformatie over mensenrechten aandacht gegeven worden aan de bedreiging van de naleving ervan en aan praktische mogelijkheden voor plaatselijke diaconieën om de mensenrechten op de agenda van de plaatselijke politiek te krijgen. Medewerking wordt o.m. verleend door het College voor de Rechten van de Mens en de mensenrechtenadvocaat Pim Fischer.

Met het diaconale werk is de Protestantse Kerk in Nederland betrokken op de noden in onze samenleving vanuit de gehoorzaamheid aan Gods Woord en het verlangen naar barmhartigheid en gerechtigheid. De Bijbelse motivatie voor het diaconale werk leidt er toe, dat soms vergeten wordt, dat diaconaat ook kan bijdragen aan het beschermen van mensenrechten, vastgelegd in door Nederland geratificeerde internationale verdragen.

Ten gevolge van de bezuinigingen op sociale uitkeringen, zorg en ouderenwerk staat de uitvoering hiervan onder druk. Het decentralisatiebeleid van de rijksoverheid legt de verantwoordelijkheid voor dit werk bij de lokale overheden. Daarmee worden wethouders en hun ambtenaren verantwoordelijk voor de naleving van in internationale verdragen vastgelegde mensenrechten. Staatssecretaris Teeven maakt naar eigen zeggen het naleven van mensenrechten al afhankelijk van maatschappelijk draagvlak. De kans dat onder druk van bezuinigingen op lokaal niveau de sociaaleconomische mensenrechten sluitpost van beleid worden is dus niet denkbeeldig.

Deze studiedag is bedoeld voor:

  • diaconale consulenten,
  • predikanten met een diaconale opdracht
  • allen die op bijzondere wijze betrokken zijn bij het diaconale werk van de kerk

Permanente educatie: 0,25 studiepunten 

Kosten
Deelname is gratis, opgeven verplicht (voor 5 december).

Plaats, datum en aanmelding
Dinsdag 10 december van 10 tot 16 uur
Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht
Joseph Haydenlaan 2a, Utrecht.

Inschrijven

Meer informatie
Voor meer informatie over het aanmelden en de financiële afhandeling neemt u contact op met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558, pcte@pkn.nl.

Bron: www.pkn.nl/pcte/toerusting/studiedagen/Paginas/Studiedag-Mensenrechten-en-diaconaat.aspx.