Jan Post Hospers bevestigd

Behalve de wijkgemeente van Zwolle Zuid waren vele gasten aanwezig in de dienst op 10 november in de Adventskerk waarin Jan Post Hospers werd bevestigd tot predikant in algemene dienst. Die gasten hadden alles te maken met het werk dat Jan al zo lang verricht in de kerken: de ontmoeting met andere religies en migrantenkerken. Het mooist werd dit gesymboliseerd door het geschenk dat Hanneke Gelderblom overhandigde vanuit de joodse organisaties: een challe, een joods brood gevlochten uit drie strengen waaraan de schenkster ditmaal de betekenis gaf van de drie religies die in deze dienst vertegenwoordigd waren: christendom, islam en jodendom. Het geschenk sloot bovendien prachtig aan bij het gegeven dat het deze zondag ooknog eens oogstdienst was.

Jan Post Hospers is secretaris van het Caïro-overleg vanuit de Raad van Kerken en lid van de beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting. Hij is daarmee voor de Raad van Kerken van onschatbare waarde op het terrein van het interreligieuze werk. Veel ervaring deed hij daarmee op, zoals hij ook in zijn preek vertelde, in Indonesië, waar hij en zijn vrouw en twee zoons, uitgezonden door de PKN en werkzaam aan de universiteit, als enige protestanten leefden in een omgeving van louter moslims en een enkele katholiek. Zij voelden zich er welkom en thuis. Een Hongerdoek uit Indonesië vertolkt goed wat Jan daar ervoer en waar hij in zijn werk naar streeft. Het verbeeldt de maaltijd van heel verschillende mensen en symboliseert de vrede tussen de religies. De schriftlezingen waar de preek naar verwees, duidden daar ook op: Deut.24 met de oproep tot barmhartigheid gedenkende ‘dat gij in het land Egypte slaaf geweest zijt’ en Lucas 14 over de vraag wie genodigd moeten worden aan de maaltijd.

Samen met de kinderen uit de kerk ging Jan Post Hospers in gesprek met vier gasten in wie het werk dat hij al doet en nu als predikant zal voortzetten samenkomt: vertegenwoordgers van de PKN, van joodse en moslim-organisaties en tenslotte een vertegenwoordiger van de Molukse gemeente uit Zwolle. Van deze laatste kerk was ook een koor aanwezig, dat drie liederen ten gehore bracht, en waarvan de leden door Jan Post Hospers in hun eigen taal bedankt werden.  
Uit de toespraken vanuit de landelijke en locale kerk sprak de grote waardering voor het werk van dominee Jan Post Hospers. Hij slaagt erin mensen te verbinden en is ook in zijn eigen wijkgemeente druk doende in leerhuizen en ontmoetingen het gesprek met andere religies te stimuleren.

Na zijn bevestiging door dominee Hans Tissink is Jan Post Hospers nu predikant in algemene dienst bij de PKN en werkzaam als project- en beleidsmedewerker ten dienste van de afdeling Kerk in Ontwikkeling voor ontmoeting met moslims en migrantenkerken.

Klik hier voor de preek van Jan Post Hospers

foto’s van boven naar beneden: bevestiging Jan Post Hospers door dominee Hans Tissink; vertegenwoordigers van de landelijke kerk, de joodse gemeenschap en moslimorganisaties en de Molukse Kerk; het koor van de Molukse Kerk.