Leefgeld of leges?

‘De overheid is onze grootste strijkstok’, stelde Geesje Werkman van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken vast. De projectgroep sprak op haar vergadering van 23 oktober over actuele ontwikkelingen in het vluchtelingen- en asielbeleid.

Van het beperkte budget dat de kerken en andere organisaties die vluchtelingen bijstaan wordt een deel noodgedwongen besteed aan de hoge leges die betaald moet worden voor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (mvv)-aanvraag voor gezinshereniging. Dat is geld dat men liever had besteed aan leefgeld en andere noodhulp voor vluchtelingen.

Ook andere zaken baren de werkgroep zorgen, zoals het duurder worden van de rechtsbijstand. De overheid kort op de toevoegingen, zodat advocaten die vluchtelingen bijstaan te kort komen, wat zij niet zullen accepteren. Daardoor komt de rechtszekerheid van de vluchtelingen in de knel. De werkgroep vraagt de kerken hiertegen verzet aan te tekenen bij de regering.

Bezorgd is de werkgroep over de justitiepastores die werkzaam zijn in de vreemdelingen bewaring. Zij ervaren weinig steun in de moeilijke positie waarin zij terechtkomen wanneer ze geconfronteerd worden met misstanden. Door hun zwijgplicht raken ze in gewetensnood. De werkgroep zoekt naar wegen om deze kwestie, die door Justitia et Pax al eerder onder de aandacht is gebracht, aan te pakken

Tijdens de vergadering werd bovendien de laatste hand gelegd aan de Werkdag Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Amersfoort op 2 november a.s. waarvoor belangstellenden zich nog steeds kunnen aanmelden. Het belooft een informatieve en boeiende bijeenkomst te worden die wordt afgesloten met een debat met kerkelijk leiders. 

Foto: Geesje Werkman