Oog voor zorg

De Raad van Kerken komt met een uitgave over de zorg. De plenaire Raad bijeen op woensdag 13 februari heeft daartoe besloten.

Er is een tekst aangenomen waarin raden van kerken en kerkelijke besturen aandachtspunten krijgen aangereikt van hoe ze de mantelzorgers recht kunnen doen. Daarbij komen diverse theologische doorkijkjes van hoe er in de bijbel tegen zorg wordt aangekeken.

Verschillende raadsleden onderstreepten het actuele en het politieke belang. De regering verplicht sinds 1 januari mensen van wie een partner in een verpleeghuis gaat wonen om hun eigen vermogen aan te spreken als er geen liquide middelen zijn. Vooral als de partner in de woning achterblijft, kan dat vervelende gevolgen hebben, maar ook voor kinderen is het (financieel) ingrijpend. Verschillende kerken hechten er aan dat de Raad ook richting politiek duidelijk maakt, dat de materiële positie van ouderen niet onevenredig belast mag worden.

Het gesprek in de Raad ging vervolgens over de aandacht voor de mantelzorgers zelf. De beraadgroep Samenlevingsvragen stelde voor nadrukkelijk aandacht te geven aan mantelzorgers op een zondag en in de eredienst. De Raad waardeerde de aandacht, maar voelt weinig voor het onderstrepen van bijzondere zondagen als een geoormerkte dag voor mantelzorgers.

De Raad sprak vervolgens over het thema ‘arbeid’, waarover de PKN onlangs een brochure heeft vastgesteld. Diverse kerken spraken met waardering over de uitgave; bewoordingen als ‘de arbeid als liturgie, c.q. de mens als liturgisch wezen’ wisten velen aan te spreken. Tegelijk realiseerde men zich dat er ook een andere kant aan arbeid zit, die men in diverse kerken in het pastoraat bijvoorbeeld nogal eens tegenkomt, de arbeid als ‘demon’. Raadsleden stelden vast dat met name een organisatie als DISK daarover terecht zorgvuldige analyses maakt en dat men in de eigen kerk ruimte wil houden voor de cultuurkritiek. Weer anderen stelden dat de bijbelse notie van ‘de rust’ als basis voor denken en leven in hun kerk iets meer op de voorgrond mag staan.

Het was een bijzondere raadsvergadering in die zin, dat er nogal wat mutaties waren. Ds. Ed van den Berg van de Vrije Evangelische Gemeenten nam afscheid; hij gaat zich concentreren op zijn gemeentewerk in Dordrecht. Ds. Jeroen Tuinstra van de Zevende-dags Adventisten nam eveneens afscheid. Hij wordt preses van zijn kerk in België en Luxemburg. Verder nam de vergadering afscheid met een kaart van ds. Christoph Reichel en prof. dr. Henk Vroom, de eerste keert terug naar Duitsland; beiden konden om gezondheidsredenen niet bij de vergadering zijn.

Nieuwe mensen waren er ook. Ds. Karin van den Broeke, de nieuwe preses van de Protestantse Kerk, is officieel afgevaardigde van de PKN. Zij neemt een belangrijk deel van de oecumene voor haar rekening en gaat bijvoorbeeld ook namens de PKN naar de tiende assemblee van de Wereldraad in Busan. Ze heeft een oecumenisch doopzeel, met onder meer tien jaar studentenpastoraat in Leiden en participant bij de eerste regionale kerkendag in Zeeland. Vanuit de EBG was Stefan Bernhard als vervanger van Christoph Reichel aanwezig.

Foto’s:
1. Henk van Hout overhandigt Jeroen Tuinstra bij zijn afscheid een kaars
2. Ed van den Berg met op de voorgrond Yosë Höhne-Sparborth en achter hem Henk Stenvers en Marius van Leeuwen
3. Karin van den Broeke met achter haar Jan Albert Visscher
4. Gezicht op de plenaire Raad