Verkenning rond maaltijd

In navolging van de besprekingen rondom de (h)erkenning van de doop in de diverse kerken en de vruchtbare resultaten daarvan staat de Raad van Kerken nu voor de uitdaging om eenzelfde gespreksronde te starten over de maaltijd van de Heer. De Beraadgroep Geloven en Kerkelijke gemeenschap maakte een eerste verkenning.

Veel leden zien een mogelijkheid om het gesprek over een heikel punt als avondmaal / eucharistie – sommigen spreken over maaltijd van de Heer – opnieuw op te starten. Dit wordt ingegeven door het alom gehoorde verlangen naar eenheid onder de christenen en de als pijnlijk ervaren scheiding met betrekking tot de viering van deze maaltijd.   

Het zou dan de bedoeling zijn, om naast de gebruikelijke theologische of liturgische insteek deze keer het accent te leggen op de beleving onder de gelovigen. Verschillende facetten van die beleving passeerde de revue. Het ging al verkennend onder meer over het geheimenis van het Lam Gods, de presentia realis en de gastvrijheid die geboden kan worden. Het zal een uitdaging zijn om ook een zo breed mogelijk grondvlak bij de gedachtewisseling te betrekken.

De beraadgroep heeft ook enkele andere thema’s besproken. Het ging onder meer over de groeiende belangstelling in evangelische kring voor de oecumene. Waren het eerder de meer geïnstitutionaliseerde kerken, nu zijn ook de evangelische gerichte groeperingen bereid zich open te stellen voor de oecumene, vooral daar waar mensen van een tweede en een derde generatie betrokken zijn bij het kerkelijk leven. De Raad kan met zijn ervaring en opgebouwde expertise een rol spelen als sparring partner en helpen bij het aanreiken van een inbedding in het grotere geheel van de oecumene.

Er werd ook stil gestaan bij de berichten over de aanslag op het tienermeisje Malala door de Taliban in Pakistan. Gewelddadige acties tegen het meisje, dat al meerdere malen gepleit heeft voor de mogelijkheid van onderwijs voor haar seksegenoten, zijn niet eigen aan het oorspronkelijke Islamitische gedachtegoed. Het is goed om die nuancering voor ogen te houden.

De dood van de predikant Dick Piersma heeft een enorme impact op de plaatselijke gemeenten. Het was aanleiding voor de beraadgroep om van gedachten te wisselen over het pastoraat dat predikanten, priester en pastores zelf aangereikt krijgen.

Foto: ooit was de maaltijd van de Heer gekoppeld aan een maaltijd in bredere zin.