Haagse kerken geschoffeerd

De Haagse gemeenschap van Kerken heeft in een brief aan de Gemeenteraad van Den Haag zijn teleurstelling en verbazing uitgesproken over het besluit om kerkelijke gebouwen uit te sluiten als stembureau. De Haagse kerken voelen zich geschoffeerd door het wantrouwen dat uit dit besluit spreekt. Zij wijzen op de samenwerking van kerken en gelovigen met de gemeente Den Haag, met andere religies en levensovertuigingen op het terrein van sociaal-maatschappelijke projecten. Zij vragen zich af of de gemeentelijke overheid beseft welke bijdrage kerken en christenen leveren aan het goed functioneren van de samenleving.

Ook menen zij dat de gemeente met twee monden spreekt. De gemeente vraagt medewerking van kerken rond de WMO, maatschappelijke stages van scholieren, Open Monumentendag etc. Daarom zijn zij verbaasd dat ten aanzien van stembureaus een vijandige houding leeft bij de gemeente ten aanzien van de kerken. Dit weerspiegelt niet de goede samenwerking met afdelingen van de gemeente.

De bereidheid van kerkelijke geloofsgemeenschappen om gebouwen beschikbaar te stellen voor de verkiezingen staat in hetzelfde kader van de maatschappelijk dienstverlening. Een verwijzing naar het principe van scheiding kerk en staat is hierbij onjuist en zelfs ongepast. De Haagse Gemeenschap van Kerken wil hierover met de gemeente Den Haag in gesprek gaan.

Eerder liet de algemeen secretaris van de landelijke Raad van Kerken uitgenodigd door het dagblad Trouw weten, geen begrip te hebben voor het standpunt van burgemeester en wethouders. Hij sprak van koudwatervrees en noemde het van belang om religie een plaats te geven in het publieke domein en juist aan te spreken op principes van onder meer goed burgerschap. Tom Mikkers en Frank Bosman lieten in een ingezonden bijdrage in hetzelfde dagblad een soortgelijk geluid horen. ‘Stenen kunnen niet bidden’, zeiden ze in een oneliner, om aan te geven dat de inzet van kerkelijke gebouwen bij verkiezingen op zich een waardevrij gebaar is.  

De brief van de Haagse gemeenschap van Kerken is ondertekend door de voorzitter priester dr. Ad van der Helm en de secretaris mevrouw Margriet Quarles van Ufford.

Foto:
Archieffoto van een verkiezingsbord, overigens niet uit Den Haag, maar uit Hattem, zoals ook wel blijkt uit de regionale context
Interieur van de Kloosterkerk in Den Haag, waar men volop ruimte biedt voor het publieke leven en een deel van de expositie die ook in Beelden aan Zee is te zien tentoonstelt; dus van een eenkennig gebruik van kerkgebouwen kan men de Haagse geloofsgemeenschap zeker niet betichten

Lees ook een gesprek met pastoor Ad van der Helm in Het Goede Leven:
http://www.hetgoedeleven.com/Samenleving/Samenlevingdetail/tabid/243/IndexID/187813/Default.aspx