Stage, forum en beeldvorming

Het idee om jonge mensen een stageplek bij de kerk aan te bieden is zeer sympathiek. Je kan als kerk het beste eenvoudige taken nemen. ‘Maak het niet te zwaar’. Dat was het advies van Kor Berghuis, de consulent die voor de Raad van Kerken in Nederland als projectleider optreedt voor Kerk en Stage.

De plenaire Raad van Kerken sprak woensdag 13 juni over zijn projectplan. Er was veel waardering voor de opzet; het plan kan helpen om middelbare scholieren tijdens hun verplichte stage van 30 uur nader kennis te laten maken met de kerk. Diverse leden van de Raad wezen op de noodzaak de jonge mensen goed te begeleiden. Kor Berghuis relativeerde die opmerkingen enigszins. ‘Je kan denken aan werkzaamheden die toch al plaatsvinden; het maaien van een gazon, het begeleiden van een jongerengroep. Het is al voldoende als er iemand in de buurt is op wie ze kunnen terugvallen’.

Enkele kerken hebben ervaring met de jonge stagiaires. Bij het Leger des Heils komen nogal wat stagiaires terecht. De ervaringen zijn positief. Er zijn voorbeelden van kerken waar de jongeren eerst eenvoudige administratieve werkzaamheden verrichten en zo ook betrokken raakten bij meer inhoudelijke voorbereidingen voor bijvoorbeeld speciale kerkdiensten. Kor Berghuis heeft het nodige materiaal ontwikkeld en is ook beschikbaar om mensen nadere instructies te geven die het plan verder plaatselijk willen integreren.

De Raad sprak verder over de voorstellen van een intiatiefgroep om het Nederlands Christelijk Forum een plek te geven in het scala van oecumenische activiteiten. Er was waardering voor de inspanning om op die manier de oecumene verder te stimuleren. Vragen waren er bij de representativiteit van het geheel; verder gaf men in overweging om het initiatief in de tijd af te bakenen. Men benoemde ook de link die er moet zijn naar de georganiseerde oecumene.

Een derde inhoudelijk thema vormde het voorstel om als kerken samen te werken aan een gezamenlijke beeldvorming. De Raad realiseerde zich dat beeldvorming en oecumenische visie parallel lopen. Men vroeg zich af hoe het eigen profiel van een kerk zich verhoudt tot het gezamenlijke profiel van de kerken, waarover gesproken werd in een voorliggend artikel. Ook werd benadrukt dat men niet alleen moet kijken naar het gewenste profiel, maar daarbij ook huidige beelden als verwoord door het Kaski bij de gesprekken moet betrekken. Besloten werd om op beleidsniveau met vertegenwoordigers van de kerken verder te spreken over het onderwerp.

Tijdens een ronde langs de kerken kwamen de laatste ontwikkelingen in de kerken aan de orde. Hieronder een greep, die niet volledig is:
* De Zevendedags Adventisten – zo bleek – hebben in het achterliggende jaar vier nieuwe gemeenten gesticht, twee in Rotterdam, één in Utrecht en één in Purmerend.
* De Remonstranten hebben hun seminarium verplaatst naar Amsterdam.
* De Oud-Katholieken bereiden zich voor op kerkfeesten in de twee bisdommen, onder meer met het thema ‘Proost op de kerk’.  
* De Evangelische Broedergemeente nodigde de kerken uit voor de presentatie van een boek over de afschaffing van de slavernij op 29 juni a.s.
* De Anglicanen memoreerden het afscheid van John de Wit en het aantal vacatures dat inmiddels is opgelopen naar vijf.
* De Nederlandse Protestantenbond heeft een nieuwe voorzitter, Ineke Jacobsen Jensen, en een nieuwe document over de identiteit.
* Ook de Quakers hebben een wisseling van de wacht; het schrijverschap is overgegaan van KeesNieuwerth naar Tsjallingii.
* De Basisbeweging berichtte dat er in Utrecht een slavernijpad is uitgezet.
* De Molukse Evangelische Kerk viert dit najaar het 60 jarig bestaan.
* De Christelijk-Gereformeerde Kerk memoreerde de kerkendag op Urk met zo’n 1500 bezoekers, de uitzending van ds. Brons naar de luisterpost Jeruzalem en de vorming van een bijzondere gemeente in Amersfoort Vathorst, van PKN, NGK en CGK, een opmerkelijke combinatie.
* Het Leger des Heils keek terug op het 125-jarig jubileum en keek voortuit op een internationale toerustingscursus die dit jaar in Nederland plaatsvindt, nadat er vijf eerdere edities zijn geweest in Zwitserland.
* De Syrisch-Orthodoxe Kerk deelde de zorg over de situatie in Syrië en meldde ook de start van een zomerschool.
* De PKN heeft zich tijdens de laatste synode onder meer beziggehouden met de voortgaande scholing van predikanten.  

Fotobijschrift:
De zich makkelijk in de discussie mengende Koptische Ranja Gerges bracht de gemiddelde leeftijd met haar 36 jaar behoorlijk omlaag.
Ds. Otto Matulessy van de Molukse Evangelische Kerk opende de bijeenkomst met een introductie op de omgangsvormen tussen christendorpen en moslimdorpen op Ambon.
Links voorzitter Henk van Hout en rechts projectleider Kor Berghuis van Kerk en Stage.