Plaatselijke vernieuwing

Een serieuze en inspirerende verkenning of de methode van het Global Christian Forum voor plaatselijk kerkelijk werk in Nederland geschikt is. Zo zou je de bijeenkomst kunnen typeren die woensdag 11 april in Amersfoort  is gehouden.

De  Evangelische Alliantie, SKIN en de Raad van Kerken hadden de bijeenkomst samen uitgeschreven. In totaal kwamen er vijftien mensen bijeen uit drie steden: Zwolle, Arnhem en Utrecht. In het eerste gedeelte van de ontmoeting voerden ze een geloofsgesprek; na een maaltijd volgde er een deel gericht op de mogelijkheid de onderlinge samenhang op plaatselijk niveau van het kerkelijk werk te versterken. Gelet op de geanimeerdheid van de ontmoeting en de behoefte om over de tijd heen door te spreken, heeft de eerste verkenning aan zijn doel beantwoord.

Anmar Hayali, coördinator van SKIN, leidde het eerste deel van de ontmoeting in. Hij is één van vier mensen uit Nederland die het geloofsgesprek op de internationale Bühne heeft bijgewoond. ‘Bedenk voor u zelf welke rol Christus in uw leven speelt; hoe God in uw persoonlijk leven bezig is’, daagde hij de bezoekers uit. En vervolgens vertelde iedereen in zo’n minuut of vijf zijn of haar geloofsverhaal. Bij de één cirkelde het verhaal om een grondige christelijke opvoeding, bij de ander om een wonderlijke ervaring; bij allen speelde Christus een centrale rol.

Jan Wessels, directeur van de Evangelische Alliantie, peilde na afloop de ervaringen van het gesprek. Er vielen woorden als: het viel me op hoe gemakkelijk mensen zich kwetsbaar opstellen; hoezeer een ieder zich verbonden voelt met Christus; hoe authentiek de verhalen zijn; hoe de onderlinge taalvelden toch verschillen; hoeveel diversiteit er bestaat; hoe belangrijk het verhaal is.

Voor de EA, SKIN en de Raad van Kerken is ook de vraag van belang of  een dergelijk model in de toekomst de sleutel voor verbetering voor onderlinge contacten kan zijn. Zou het bijvoorbeeld lukken om op die manier het contact met de migrantenkerken te verbeteren? Er was op dat punt enige voorzichtigheid. Nogal wat migrantenkerken wisselen in korte tijd van locatie, verschillende mensen leven in de illegaliteit waardoor ze moeilijk te bereiken zijn; de gemeenschappen zijn klein en gesloten van karakter.

Al pratend kwamen er diverse tips boven tafel. Het belang van relaties werd onderstreept; de mogelijkheid het diakonaat als startpunt te kiezen; het belang om achter de schermen één op één met de leiders van deze gemeenschappen contact te zoeken.

Het is de bedoeling om te kijken of men nu ook op plaatselijk niveau het model van het geloofsgesprek kan uitrollen. Daarbij willen SKIN, EA en RvK benoemen wat succesfactoren kunnen zijn. Iemand noemde bij de vergadering het belang van de urgentie te peilen om regelmatig contact te hebben. Het zendingsperspectief zou daarvoor een motiverende reden kunnen zijn.

Foto:
Diana van Maurik (PERKI)
Anmar Hayali (SKIN) en Ikenius Antuma (Hart voor Arnhem)
Cris van Dusseldorp (Rafaël Nederland) en Tim Engelhand (Life for Christus Centre)