EA bouwt oecumene uit

Aansluitend bij de inspanningen die de Evangelische Alliantie (EA) en de Raad van Kerken zich getroosten om de week van gebed om eenheid onder de christenen onder de aandacht van de kerken te brengen, werkt de EA samen met de Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten (VPE), en de Rooms-katholieke Kerk (RKK) in Nederland aan een verdieping van de onderlinge samenwerking door een bezinning te starten over het gebed.

De aankondiging van de drie organisaties sluit goed aan bij het zoeken naar verdere afstemming van EA en Raad van Kerken. De twee organisaties sloten eerder een strategische alliantie en werken inmiddels al weer enkele jaren samen aan de gebedsweek in januari. Ze kiezen daarvoor een gezamenlijk thema, verwijzen naar elkaars materiaal en ondersteunen elkaar in de promotie. Bij de praktische uitwerking merken ze af en toe dat er sprake is van een verschil qua cultuur van gebed. In oecumenische kringen is het gebruikelijk om ook de traditie in de kerken bij het gebed en de liturgie te betrekken. In de evangelische traditie ligt het accent iets meer op het persoonlijk geformuleerde gebed. De bezinning kan bijdragen aan een verder vertrouwd raken met de verwoordingen over en weer.

De week van gebed voor 2012 is door de Raad van Kerken nog intensief onderzocht. Meer dan zeventig raden van kerken stuurden evaluatieformulieren terug, waaruit blijkt dat ongeveer 20 procent van de raden daadwerkelijk gebruik maakt van het materiaal dat door de EA wordt gemaakt. Ze geven het materiaal min of meer een zelfde waardering als het materiaal dat de Raad zelf maakt.

In de oecumene in Nederland heeft zich in de laatste tien jaar een opmerkelijke verbreding afgetekend onder andere door een toenemende en actieve betrokkenheid van de Evangelische Alliantie (EA) en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). De VPE getuigt van deze openheid door op 29 mei een verklaring van toenadering te ondertekenen over de doop, waaruit respect spreekt voor de doop, zoals die in de breedte van de kerken voorkomt. De  Raad van Kerken onderstreepte in de laatste vergadering de goede contacten door ds.Jan Wessels, directeur van de EA, te benoemen als lid van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken.

Tussen de EA, de VPE en de Rooms-katholieke Kerk (RKK) bestonden tot dusverre vooral informele contacten. Vanuit het gezamenlijke verlangen en in aansluiting bij de internationale dialogen die van start gingen in de jaren zeventig van de vorige eeuw, werd in opdracht van de besturen van de VPE en EA en de Bisschoppenconferentie van de RKK in het begin van 2010 een voorbereidingstraject uitgezet dat zou moeten uitmonden in een inhoudelijke oecumenische dialoog. Daarvoor werden twee voorbereidingscommissies ingesteld, een voor de dialoog tussen EA en RKK en een voor de dialoog tussen VPE en RKK.

In januari 2012 brachten de voorbereidingscommissies een gezamenlijk eindrapport uit. De voorbereidingscommissies zijn unaniem van mening dat het waardevol en wenselijk is om de contacten voort te zetten en stellen voor een dialoog te starten over het gebed. De Bisschoppenconferentie en de besturen van de EA en de VPE stemden in met dit voorstel.

In het komend jaar zal de dialooggroep zich richten op de kennismaking met elkaars gebedstradities. ‘Er zijn grote verschillen tussen de gebedsstijlen en het is spannend om deze bij elkaar te brengen’, aldus een van de deelnemers aan de dialoog.

Een andere reden voor de keuze van het thema ligt in het gegeven dat het gebed in de huiselijke kring steeds minder gepraktiseerd wordt. Dit is geen nieuwe ontwikkeling, maar een langdurig proces waarop Miskotte in 1962 al wees met de term ‘biddeloosheid’. Een dialoog over gebed kan een impuls zijn om deze te doorbreken. 

Foto: ds. Jan Wessels, directeur EA