Actie Burgum voor kwetsbaren

De Raad van Kerken in Burgum (Friesland) is een actie gestart om het kabinet te bewegen kwetsbare groepen in onze samenleving te ontzien. Organisaties als de Arme Kant van Nederland / EVA en het bureau van de Raad van Kerken maken de actie mede bekend via de hun ter beschikking staande kanalen.

De Raad van Kerken in Burgum is bezorgd over de positie van mensen met een smalle beurs en mensen met relatief weinig mogelijkheden om hun materiële situatie te verbeteren. Via http://ontziekwetsbaren.petities.nl kunnen mensen hun betrokkenheid zichtbaar maken.

Op de site maakt men zich spreekbuis van bezorgde kerkelijke gemeenten en parochies, bezorgde individuele kerkleden en andere bezorgde Nederlanders. De Raad constateert dat er door de genomen beslissingen inzake bezuinigingen én bij mogelijk volgende bezuinigingen in Nederland een situatie dreigt te ontstaan waardoor niet de sterkste schouders de zwaarste lasten van deze bezuinigen gaan dragen, maar dat door een stapeling van maatregelen vooral kwetsbare groepen in onze samenleving onevenredig zwaar worden getroffen. Men noemt als voorbeelden daarvan: mensen met een bijstandsuitkering, Wajongers en mensen werkzaam in de sociale werkvoorziening en chronisch zieken en gehandicapten (o.a. afschaffen van het PGB).

De Raad van Kerken in Burgum acht dit in strijd met wat de bijbel zegt over recht en gerechtigheid, barmhartigheid en naastenliefde. Door het aanbieden van deze petitie wil de Raad deze kwetsbare groepen, die in Nederland vaak niet gehoord worden, een krachtige stem geven om te laten horen, dat doorgaan op de reeds ingeslagen weg onverantwoord en niet rechtvaardig is.

De Raad vraagt VVD-minister Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat hij de gevolgen van de al genomen en mogelijk nog te nemen bezuinigingen in 2012 rechtvaardig over de Nederlandse samenleving verdeelt, waarbij aantoonbaar de sterkste schouders ook de zwaarste lasten zullen gaan dragen en de kwetsbare groepen zullen worden ontzien.