Werkdag vluchtelingen

Mensen die geïnteresseerd zijn in de vragen die met vluchtelingen te maken hebben, zijn hartelijk welkom bij de landelijke werkdag van de Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken.  Deze vindt plaats op zaterdag  5 november 2011 in De Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2 te Amersfoort. Het begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

De werkgroep is blij dat minister Leers bereid is om aanwezig te zijn bij de werkdag. Hij gaat in op de actuele situatie en zijn visie op beleid in dezen. Er zijn veel vrijwilligers bij de kerken die zich bezighouden met de vragen van vluchtelingen, asielzoekers en migranten, al dan niet met verblijfsvergunning. De laatste jaren is dit werk niet eenvoudiger geworden, zoals ook het leven in Nederland voor veel vluchtelingen en migranten er niet eenvoudiger op is geworden. Daarom is het volgens de werkgroep juist nu van belang om bijeen te komen en over de positie van vluchtelingen en migranten en over  de knelpunten op dit terrein gezamenlijk te spreken.  Maar ook staan er nog veel wetswijzigingen voor de deur, zowel in Nederland als op Europees  niveau, hetgeen dan weer zijn invloed heeft op de Nederlandse wet en regelgeving. 

De toegang tot deze dag is gratis, maar men dient zich wel op te geven, dit kan bij: rvk@raadvankerken.nl, of telefonisch 033-4633844.

Programma:

10.00 uur                    Inloop, koffie en thee
10.30 uur                    Welkom door Ds. Klaas van der Kamp, algemeens secretaris Raad van kerken In Nederland
10.35 uur                    Presentatie van werk gedaan door lokale groepen
10.50 uur                    Minister Gert Leers
11.20 uur                    Koffiepauze
11.35 uur                    Voordracht  Mr. Dr.  Maarten den Heijer, zie bijlage voor curriculum. Aansluitend discussie
12.45 uur                    Lunch
13.45 uur                    Workshops:
a) Surprising Europe, hoe gebruik je de film in je woonplaats door Geesje Werkman, projectmanagager Kerk in Actie
b) Update wet- en regelgeving, door John van Tilborg, directeur Stichting Inlia, en Trees Wijn manager Asiel VluchtelingenWerk  Nederland
c) Draagvlak creëren in de Samenleving, door Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van kerken.
d) Gezondheidzorg aan mensen zonder papieren, door Margreet Kroesen van Dokters van de Wereld
e) Empowering van mensen op straat, door Evelyn Schwarz, van het Wereldhuis Amsterdam.
15.15 uur                    Plenair alle losse einden bijeen brengen
15.30 uur                    Afsluitende viering o.l.v. Ds. Ineke Bakker, directeur STEK Den Haag en lid van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken

Achtergrond bij mr. dr. Maarten den Heijer

Op 7 april 2011 promoveerde Maarten den Heijer in Leiden op zijn proefschrift “Europe and Extraterritorial Asylum. Het proefschrift onderzoekt de trend waaronder Europese staten in toenemende mate samenwerken met niet-Europese landen en controlemechanismen buiten de EU inrichten om migratie- en asielstromen te reguleren.

Deze trend omvat de onderschepping van migranten op volle zee, controles op luchthavens in het buitenland, het opleggen van verplichtingen aan luchtvervoerders (carrier sanctions) en het creëren van beschermings- en opvangalternatieven voor vluchtelingen in landen buiten de Europese Unie.

Dergelijke maatregelen hebben vooral tot doel een rem te zetten op de binnenkomst van ongedocumenteerde migranten. Deze nieuwe vormen van migratiecontrole roepen tal van juridische vragen op: de toepasselijkheid van mensenrechtenverdragen buiten het eigen grondgebied van de staat, de toedeling van staatsaansprakelijkheid en de reikwijdte van het recht van de Unie inzake grenscontroles en asiel.

Het onderzoek verduidelijkt het toepasselijke rechtskader en toetst in hoeverre de externe controles in overeenstemming zijn met internationale en Europese normen.

Het proefschrift concludeert onder meer dat externe migratiecontroles het risico van gebrekkige individuele rechtsbescherming met zich dragen en doet aanbevelingen om zeker te stellen dat de controles acht slaan op de bijzondere rechten van vluchtelingen.