Week van Gebed 2012: Gebeden voor de acht dagen

De gebeden voor de dagen 1 – 8 die hieronder staan, zijn gebaseerd rond het thema van de dag. Samen met de Bijbellezingen en het gebed voor iedere dag van de week, kunnen zij gebruikt worden als een eenvoudige gebedsstructuur op iedere dag van de Week voor de Eenheid.

DAG I (zondag)
veranderd door de vrede van de verrezen Heer

V: Laten wij bidden tot de verrezen Heer voor christenen en voor alle mensen op aarde:
A: Geef ons uw vrede!
V: Geef de zegen van vrede aan de volkeren:
A: Geef ons uw vrede!
V: Steun hen die werken aan de zichtbare eenheid van uw kerk:
A: Geef ons uw vrede!
V: Luister naar hen die U hebt aangesteld als de herders over uw kudde:
A: Geef ons uw vrede!
V: Versterk de liefde tussen echtgenoten:
A: Geef ons uw vrede!
V: Herstel de eenheid in families, in onze omgeving en in de gemeenschappen:
A: Geef ons uw vrede!
V: Heer, wees in ons midden en geef ons eenheid en vrede.
    U, die leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen.
A: Amen.

DAG II (maandag)
de dienende Overwinnaar

V: Heer, de ongehoorzaamheid van Adam en Eva heeft lijden en dood over ons gebracht en de
     mensheid is gekwetst en verscheurd.
A: Wees ons genadig!
V: Christus, wij hebben ons hart verhard toen U ons leerde om dienaren van uw woord te zijn.
A: Wees ons genadig!
V: Heer, U weet dat wij U in onze broeders en zusters niet hebben gediend.
A: Wees ons genadig!
V: Moge God, de Almachtige, ons genadig zijn, onze zonden vergeven en ons leiden naar het
     eeuwige leven.
A: Amen.

DAG III (dinsdag)
veranderd door geduldig wachten op de Heer

V: Heer, wij bidden U:
     Voor de gave om naar ons eigen leven te kijken in het licht van uw wijsheid, dat vragen wij U!
A: Hoor ons, Heer!
V: Voor de goddelijke gave van geduld in situaties waarin het menselijk recht tekort schiet, dat
     vragen wij U!
A: Hoor ons, Heer!
V: Voor het vermogen om te bidden en te wachten in situaties waarin alleen U onze noden kunt
    lenigen, dat vragen wij U!
A: Hoor ons, Heer!
V: Hoor ons als wij U aanroepen, Heer en laat ons de volheid van uw gerechtigheid ervaren door
    Christus, onze Heer!
A: Amen.

DAG IV (woensdag)
veranderd door Gods standvastige liefde

V: Tot Hem, de enige die ons geloof waard is:
A: Amen, ik geloof!
V: Tot de enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest:
A: Amen, ik geloof!
V: Tot de Zoon van God die mens is geworden:
A: Amen, ik geloof!
V: In zijn dood, opstanding en hemelvaart:
A: Amen, ik geloof!
V: In de gave van de heilige Geest:
A: Amen, ik geloof!
V: In de glorievolle wederkomst van de Heer:
A: Amen, ik geloof!
V: Dat zijn genade groter is dan de zonde:
A: Amen, ik geloof!
V: Dat liefde sterker is dan haat en dood:
A: Amen, ik geloof!
V: In de opstanding van het lichaam en in het eeuwige leven in zijn koninkrijk:
A: Amen, ik geloof!
V: Heer, zie om naar het geloof van uw kerk op zijn reis door de wereld en leidt uw kinderen zodat
     zij uw glorievolle majesteit van aangezicht tot aangezicht mogen zien.

DAG V (donderdag)
veranderd door de goede Herder

V: God zal ons niet verlaten.
     In ons leven ervaren wij dat Hij ons leidt met stok en staf.
     Hij is de goede Herder.
A: Wij brengen U dank, Heer!
V: Voor het leven en voor alle gaven waarmee U ons hebt versterkt:
A: Wij brengen U dank, Heer!
V: Voor de gave van uw woord:
A: Wij brengen U dank, Heer!
V: Voor vasthoudendheid in geloof:
A: Wij brengen U dank, Heer!
V: Voor geloofwaardige getuigen van uw evangelie:
A: Wij brengen U dank, Heer!
V: Voor alle dingen die wij niet kunnen tellen of die wij niet kunnen realiseren:
A: Wij brengen U dank, Heer!
V: Dank U, Heer, voor alle gaven die U ons hebt geschonken, zodat wij niet zullen ophouden of
    verzwakken in onze geestelijke strijd.
    U, die leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen.
A: Amen.

Dag VI (vrijdag)
veranderd door de lijdende Dienaar

V: het kruis is het teken van de overwinning.
A: Wij aanbidden U, Heer!
V: om uw kruis: het teken van medelijden, genade en hoop.
A: Wij aanbidden U, Heer!
V: Heer, U stierf op het kruis om de verstrooide kinderen van God te verenigen.
    Mogen wij, bij het zien van uw kruis ons begrip van lijden veranderen, want U leeft en heerst voor
    altijd en eeuwig.
A: Amen.

DAG VII (zaterdag) 
veranderd door de overwinning van de Heer op het kwaad

V: de komst van het koninkrijk van de Heer betekent verlies voor het rijk van satan.
     Jezus, die de verleidingen in de woestijn doorstond en die de mensheid bevrijdde van de krachten
     van het kwaad, toont ons zijn grote overwinning in het uur van zijn lijden.
     In de laatste vraag in het Onze Vader: verlos ons van het kwade vragen wij God om ons de
     overwinning, door Christus behaald, te onthullen.
     In de geest van die vraag, bidden wij:
A: Red ons, Heer!
V: Van alle kwaad:
A: Red ons, Heer!
V: Van alle zonden:
A: Red ons, Heer!
V: Van satans macht:
A: Red ons, Heer!
V: Van haat en willekeur:
A: Red ons, Heer!
V: Van de eeuwige dood:
A: Red ons, Heer!
V: Red ons, Heer, van alle kwaad en steun ons met uw genade.
     U, die leeft tot in de eeuwen der eeuwen.
A: Amen.

DAG VIII (zondag)
verenigd in Christus’ heerschappij

V: uit een oude preek:
     De hemelse troon is al bereid, dienaren wachten vol aandacht, de bruiloftskamer is geopend, het
     voedsel staat klaar, de plaats van het eeuwige leven is versierd, de eeuwige schatten zijn geopend
     en het hemelse Koninkrijk, dat al sinds de schepping van de aarde werd voorbereid, staat voor
     ons open.

P: Uit ons groot verlangen om in Christus te blijven, aanbidden wij hem en zeggen:
A: Wij verheerlijken U voor eeuwig!
V: Heer van tijd en eeuwigheid:
A: Wij verheerlijken U voor eeuwig!
V: De eerstgeborene uit de doden:
A: Wij verheerlijken U voor eeuwig!
V: Die heerst over dood en hel:
A: Wij verheerlijken U voor eeuwig!
V: Heer der heren en Koning over koningen:
A: Wij verheerlijken U voor eeuwig!
V: Die is, die was en die komen zal:
A: Wij verheerlijken U voor eeuwig! Amen.