Verklaring naar Kamerfracties

Het moderamen van de Raad van Kerken heeft overlegd met de Beraadgroep Samenlevingsvragen over het rituele slachten en de politieke discussie die daarover wordt gevoerd. Uiteindelijk is er voor gekozen om vanuit de Raad een korte verklaring te sturen naar de verschillende fracties in de Tweede Kamer. Onderstaande tekst is als verklaring naar buiten gebracht.

Verklaring van Raad van Kerken

De Raad van Kerken heeft kennisgenomen van het voornemen van de Kamer om regelgeving te formuleren die te maken heeft met ritueel slachten. De Raad acht het prematuur om als overheid dergelijke wetgeving te formuleren. Er zitten kanten aan dergelijke formuleringen die de vrijheid van godsdienst raken. We achten het verstandig wanneer de overheid zich terughoudend opstelt in een zaak die de geloofsbeleving raakt van in Nederland aanwezige religies. Juist in dat soort zaken lijkt het ons evident dat de overheid het gesprek zoekt met betrokkenen en mensen met een geloofsovertuiging blijft aanspreken op eigen verantwoordelijkheid. De bespreekbaarheid van de kwestie  wordt niet bevorderd door het fait accompli  van een wetsvoorstel dat een eind maakt aan een gesprek dat nog nauwelijks begonnen is.