Aids veranderde rituelen

Er is in de vorige eeuw een tijd geweest dat rituelen leken te gaan verdwijnen. ‘Doe maar ge­woon, dan doe je al gek genoeg.’ Maar opmerkelijk genoeg veranderde dit inzicht toen de ziekte Aids aan de horizon verscheen en zijn tol begon te eisen.  Mensen die alle ritueel en in veel ge­vallen ook de religie vaarwel hadden gezegd, vonden als het ware nieuwe rituelen uit. Blijkbaar hebben mensen rituelen nodig om gevoelens een uitingsvorm te bieden.

Op 3 maart 2011 zal het Centrum iimo in samenwerking met het Departement Religie­we­ten­schap en Theologie van de Universiteit Utrecht en de Contactgroep Hindoes-Chris­te­nen van de Raad van Kerken in Nederland een studiemiddag organiseren over rituelen en liturgie.  De organisatie wil daarbij duidelijk maken dat er van rituelen een geruststellende werking kan uitgaan, als mensen geconfronteerd worden met in­grijpend lijden of met de dood. Rituelen helpen dan om zo met deze catastrofe om te gaan dat hij in een groter ver­­band wordt gezet. Dat neemt de verschrikking niet weg, maar maakt hem een klein beet­je draaglijker. Vanuit drie invalshoeken zal er op deze studiemiddag naar deze ri­tu­elen worden gekeken.

De Nijmeegse religiewetenschapper Thomas Quartier zal spreken over ‘Rituelen in het spanningsveld tussen geloof en personalisering’. Hij kijkt naar de betekenis van rituelen in de 21ste eeuw, dus vooral naar de nieuwe rituelen en naar het belang van ri­tuelen in onze postmoderne samenleving. Religie lijkt daarin naar de achtergrond ge­dron­gen, maar de rituelen keerden terug.

De tweede die aan het woord komt is prof. dr. Chan Choenni, hoogleraar in de hin­doe­staanse immigratie aan de Vrije Universiteit. Als er één godsdienst is waarin ritueel een be­­langrijke rol speelt, is dat het hindoeïsme. Choenni’s lezing heeft de titel ‘De huidige betekenis van rituelen in het hindoeïsme’. In het verleden heeft professor Choenni on­der­zoek gedaan naar hoe dit ritueel werd beleefd door hindoe jongeren in Nederland. Het leek er op dat ritueel voor hen minder belangrijk was geworden. Heeft die trend zich door­gezet of niet? Daar komt bij dat de hindoes in de nieuwe situatie in Nederland hun ri­tu­elen hebben moeten aanpassen. Vandaar dat het heel interessant kan zijn om daar even­eens naar te kijken.

De derde spreker is dr. Jan Peter Schouten, dominee in de protestantse gemeente van Naarden, maar ook lid van de redactie van De Eerste Dag, het oecumenisch tijdschrift voor de eredienst in de christelijke kerk, dat talloze pastores en predikanten gebruiken bij het voorbereiden van hun kerkdiensten. Zijn lezing gaat over ‘De betekenis van rituelen in de christelijke liturgie van deze tijd’. Ook in de kerk heeft het ritueel, of de liturgie, zoals hij daar wordt genoemd, een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Met name in pro­testantse kerken is een goede liturgie veel belangrijker geworden dan 50 jaar geleden.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 3 maart van 13.30 uur tot 16.45 uur. Plaats van handeling is het Ruppertgebouw, zaal D (ingang via: Van Unnikgebouw, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht). De toegang is gratis. Vanwege beperkte zaalruimte is aanmelding vooraf noodzakelijk, bij voor­keur per e-mail, bij a.c.m.boere@uu.nl, Jeannette Boere, Heidelberglaan 2, 3584 CS  Utrecht, tel. 030 -253 2079.