Aanvraag kandidaat-lid

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben besloten om het kandidaat-lidmaatschap van de Raad van Kerken aan te vragen. Het gaat wat hen betreft om een constructie voor drie jaar. Na die periode moeten deputaten rapporteren of participatie zinvol en gewenst is en een voorstel doen over een eventueel lidmaatschap. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad op basis van de resultaten van de synode die de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben gehouden.

De Raad van Kerken heeft vorig jaar de statuten bijgesteld. Deze statuten zijn ter kennisgeving naar diverse kerken en organisaties gestuurd met de vraag om te zien of de onderlinge relatie wellicht geïntensiveerd kan worden. Op 31 mei 2010 vond er een verkennend gesprek plaats van de Raad van Kerken met een delegatie van drie kerken. Namens het deputaatschap kerkelijke eenheid van de Christelijke Gereformeerde Kerken namen aan het gesprek deel; ds. Machiel Oppenhuizen en ds. Willem van ’t Spijker.

Het was toen overigens niet de eerste keer dat enkele van de partners om de tafel zaten. Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken werd opgemerkt dat men eind jaren zestig als kerk ook betrokken was geweest bij de toen in de startblokken staande Raad van Kerken. Maar uiteindelijk hebben de Christelijke Gereformeerde Kerken toen besloten niet mee te doen met de Raad. Nu wordt er wel een aanvraag verwacht, waarover de plenaire Raad van Kerken zich dan nog moet uitspreken.

Statuten

De statuten van de Raad melden dat er naast een volledig lidmaatschap (full membership) de mogelijkheid bestaat van kandidaat-lidmaatschap voor kerken die in principe voor lidmaatschap in aanmerking komen maar kiezen voor een kennismakingsperiode. Kandidaat-lidkerken hebben spreekrecht, geen stemrecht in de plenaire vergadering en beschikken verder over alle rechten en plichten aan het lidmaatschap van de Raad verbonden. De kandidaat-lidkerken vaardigen één persoon af uit hun leidinggevende organen om in de plenaire vergadering met adviserende stem zitting te nemen.

De Christelijke Gereformeerde Kerken vormen een kerkgenootschap binnen het protestantisme in Nederland, typeert Wikipedia. Bij de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zijn 183 plaatselijke kerken aangesloten (per 1 januari 2009). Per 1 januari 2010 hadden de CGK 74.374 leden.

Geschiedenis

De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn ontstaan in 1892 als een voortzetting van de Christelijke Gereformeerde Kerk die in 1869 ontstond uit de samenvoeging van de Christeljke afgescheiden gemeenten en de Gereformeerde Kerken onder het Kruis. In 1894 kon er een theologische school worden geopend, die in eerste instantie in Den Haag gevestigd was en vanaf 1919 in Apeldoorn. Hier studeren rond de honderd studenten. Daarnaast zijn er ongeveer dertig mensen die een eigen studieroute volgen. Ook zijn er rond de 25 promotiestudenten, die deels uit het buitenland komen. Er zijn landelijk nauwe relaties met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en in een groot aantal plaatselijke gemeenten ook met de Nederlands Gereformeerde Kerken.

De officiële publicatie van deze kerken is De Wekker. Daarnaast zijn er het blad Doorgeven (dit geeft een beeld van het werk in de zending, evangelisatie en hulpverlening) en Vrede over Israël. De grootste kerk staat op Urk en telt 3300 leden. De kleinste kerk is te vinden in Lutjegast met 25 leden.

Foto:
De deputaten die eind mei poolshoogte kwamen nemen bij de Raad van Kerken; respectievelijk ds. Willem van ‘t Spijker en ds. Machiel Oppenhuizen.