Weer twee associés erbij

De Raad van Kerken telt sinds woensdag 16 juni drie geassocieerde leden. De Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland trad toe als associé. Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten deed hetzelfde. Na stemming in de Raad konden beide associés welkom worden geheten, nadat ze eerder al functioneerden als kandidaat-leden.

Enkele maanden geleden was een aanvraag voor geassocieerd lid van de Vereniging van Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’ al gehonoreerd. Priester Hildo Bos kon namens de Vereniging in de Raad meedelen dat de oosters-orthodoxe kerken op 23 juni een constituerend beraad houden voor de Benelux. Het zou kunnen betekenen dat kerken met de Byzantijns-orthodoxe liturgie organisatorisch de handen ineen slaan en de orthodoxen met een Griekse, een Russische, Servische, Roemeense of Hongaarse achtergrond voortaan als één georganiseerde kerk optrekken. Dat zou een belangrijke mijlpaal zijn in de samenwerking van oosters-orthodoxen in West-Europa.

De Rooms-Katholieke Kerk maakte bekend bilateraal overleg te starten met de Verenigde Evangelie- en Pinkstergemeenten en met de Evangelische Alliantie.  Vanuit de Doopsgezinde Sociëteit werd bericht dat er binnen enkele weken een benoeming bekend gemaakt zal worden van een nieuwe hoogleraar peace and reconciliation aan de Vrije Universiteit.

De Raad sprak verder over een vervolgnotitie over het thema ‘kerk als instituut’. Het thema is destijds voor het eerst op de agenda gezet, nadat met name jongvolwassenen hun vraagtekens hadden geplaatst bij het nut van het instituut. Er kwam een eerste apologetische notitie aan de orde en deze was nu verder uitgebouwd op ecclesiologisch gebied. Er was veel herkenning in de vergadering. En tegelijk waren er vragen of een dergelijke uiteenzetting wel aansluit bij de oorspronkelijke vraag van jongvolwassenen. 

Archieffoto:
Links priester Hildo Bos naast vice-voorzitter prof. dr. Marius van Leeuwen en zijn remonstrantse broeder ds. Foeke Knoppers.