Bespreking lidmaatschappen

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is toegelaten als dertiende lidkerk van de Raad van Kerken. De Vereniging van Orthodoxen ‘H. Nicolaas van Myra’ is voortaan verbonden met de Raad van Kerken als associé. De Nederlandse Protestantenbond kreeg het advies om een aanvraag als lid om te zetten in een aanvraag als associé.  

Dat is de uitkomst van de vergadering van de Raad van Kerken op 10 februari in Amsterdam. De plenaire Raad kon diverse aanvragen tot lid en associé behandelen, nadat eerder de gewijzigde statuten waren vastgesteld en voorliggende aanvragen verder waren onderzocht. De VEG is sinds 2006 betrokken bij het werk van de Raad als (tijdelijk) waarnemer. Met de formalisering krijgt de VEG bijvoorbeeld formeel stemrecht. 

De Vereniging van Orthodoxen treedt op als vertegenwoordiging uit verschillende oosters-orthodoxe gemeenschappen in ons land. Men zoekt wegen om tot een meer formeel kerkelijke afvaardiging te komen, maar omdat de structuur nog onvoldoende vorm heeft gekregen, heeft de vereniging vooralsnog gekozen voor een status als associé. De Raad stemde daarmee in. 

De vergadering sprak het langst over de aanvraag van het lidmaatschap door de Nederlandse Protestantenbond. Uiteindelijk werd vastgesteld dat een verbinding met de Raad als lid niet haalbaar is gelet op de eigen rechtsvorm en gelet op het ontbreken van instemming met de preambule van de statuten van de Raad. Verschillende mensen spraken uit dat de vorm van associé beter past bij de rechtsvorm van het NPB. 

De Raad van Kerken bestaat op dit moment uit de volgende leden: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap, het Leger des Heils, de Evangelische Broedergemeente, de Oud-Katholieke Kerk, de Molukse Evangelische Kerk, het Genootschap der Vrienden (Quakers), de Anglicaanse Kerk in Nederland, de Koptisch-Orthodoxe Kerk, de Syrisch-Orthodoxe Kerk en nu dus de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. De Vereniging van Orthodoxen is associé. En de Zevende-dags Adventisten en de Basisbeweging in Nederland zijn gastlid.

Voorbereidingen van de vergadering in Amsterdam.