Opwekking fullcolour

Blanke, gele, bruine, zwarte, rode kerken. Een veelkleurig pallet van christelijke geloofsgemeenschappen doet mee aan de interculturele viering die plaatsvindt op pinksterzaterdag, 22 mei 2010. De viering belooft een uniek intercultureel karakter te krijgen. De Raad van Kerken is één van de participanten. 

Op uitnodiging van de evangelische Stichting ‘Opwekking’ vindt de manifestatie plaats in de groene Flevopolder op het terrein van de jaarlijkse ‘Opwekkingsconferentie’. Er wordt gerekend op rooms-katholieken en protestanten, pinkstergelovigen en reformatorische christenen, mensen van oecumenische en evangelische achtergrond. Beeldbepalend voor het feest zullen de migrantenchristenen zijn, van binnen en buiten de SKIN-kerken.

Nederland telt 800.000 migrantenchristenen. Juist met Pinksteren zullen vele duizenden christenen in hun diversiteit het multiculturele gezicht van de kerk van vandaag op feestelijke wijze zichtbaar maken. Het thema sluit aan bij het thema van de internationale viering: ‘Veelkleurig getuigen van Christus!’

Aanleiding voor de viering is het eeuwfeest van de eerste wereldzendingsconferentie. In Edinburgh (1910) sloegen 1500 christenen uit Europa en Noord-Amerika de handen ineen uit verlangen naar meer eenheid in zending. Edinburgh 1910 kan gezien worden als bakermat zowel van de moderne zendingsbeweging als van de oecumenische beweging. Interessant is dat zowel de Wereldraad van Kerken als het ‘evangelical’ Lausanne Comité zich beschouwt als erfgenaam van deze historische conferentie.

De huidige wereldkaart van het christendom laat zien dat de verhoudingen in een eeuw enorm zijn veranderd. Edinburgh 1910 was een westers-protestantse onderneming. Vandaag is het christendom vooral een niet-westerse godsdienst, die zich onder alle culturen verspreid heeft op een manier die door niemand is voorzien. Die verrassende gang die de Geest de afgelopen eeuw met het Evangelie ging door de geschiedenis, mag, met erkenning van alle fouten die zijn gemaakt, dankbaar gevierd worden. Migrantenkerken brengen gevestigde kerken bij aspecten van de Bijbelse boodschap waaraan deze voorbij gingen, en omgekeerd.

Kennisname van elkaars geloofstradities is verrijkend. De viering wil aanzetten tot meer zichtbare eenheid en samenwerking in de ene zending die menselijke instituties overstijgt. Nu in onze samenleving mensen en groepen elkaar uitsluiten en stigmatiseren gaat het erom etnische en culturele verschillen in Christus overbrugd te zien.

Organisatoren zijn de koepelorganisaties Raad van Kerken, Samen Kerk in Nederland (SKIN), Nederlandse Zendingsraad, Evangelische Alliantie, Evangelische Zendingsalliantie en een vertegenwoordiging uit de Rooms-katholieke Kerk, waaronder het migrantenpastoraat. Ook de Stichting Opwekking is betrokken bij de organisatie. De landelijke viering valt samen met de veertigste editie van de ‘opwekkingsconferentie’. Vorig jaar namen ongeveer 60.000 mensen daaraan deel. De helft van de deelnemers komt uit de traditionele kerken.

Foto’s van de editie van Opwekking in 2009