Wees niet bang

‘Een rechtvaardige vrede kan niet worden bereikt zonder het ontwikkelen van schone energie, het stimuleren van biodiversiteit en dus van verantwoordelijke zorg voor de aarde’. Dat staat te lezen in ‘Wees niet bang’ een uitgave in de serie Oecumenische Bezinning, van de Raad van Kerken in Nederland.

De uitgave laat zien hoe twee kerkelijke tradities samenwerken aan de vrede. Aan de ene kant is er de pacifistische traditie waarin geweldloosheid centraal staat en vrede onder alle omstandigheden wordt nagestreefd. Aan de andere kant is er een stroming die uitgaat van de rechtvaardige oorlog om het gebruik van geweld zoveel mogelijk aan regels te binden. Beide tradities laten zich inspireren door het evangelie en gaan er van uit dat vrede geen vrijblijvendheid impliceert. Beide tradities verklaren zich ook tegen nucleaire wapens, apartheid en militaire antwoorden op aanslagen als die van 11 september 2001. 

De uitgave is een op de Nederlandse context toegeschreven sterke bewerking van een recent rapport van de Wereldraad van kerken ‘Initial Statement Towards an Ecumenical Declaration on Just Peace’. In het Nederlands heeft de uitgave de titel gekregen ‘Wees niet bang’ en de ondertitel: ‘Naar een oecumenische verklaring van rechtvaardige vrede’. In de taakgroep die de uitgave heeft laten maken, wordt samengewerkt door IKV Pax Christi, Kerk en Vrede en de Raad van Kerken in Nederland.

De  32 pagina’s tellende brochure is een actuele theologische doordenking van een aantal kernbegrippen die bij het thema rechtvaardige vrede passen. Verder geef de brochure een spirituele bedding aan van waaruit de kerkelijke inzet ontstaat. In een apart hoofdstuk worden begrippen als ‘shalom’ (vrede) en ‘tsedaqah’ (gerechtigheid) uitgewerkt. Een citaat: ‘Gemaakt uit het stof van de aarde delen mensen de kwetsbaarheid van alle andere levende wezens. Aan de andere kant participeert de mens aan Gods leven; de adem van God die de mens als levensadem is gegeven, maakt de mens verantwoordelijk voor de schepping’.

De taakgroep nodigt de lokale gemeenten en parochies uit te reageren op het document en eigen verhalen over vrede in te sturen. Het materiaal wordt verwerkt in de reacties naar de Wereldraad van Kerken, ten behoeve van een vredesconferentie die in 2011 in Kingston Jamaica plaats vindt. Het materiaal zal mogelijk ook een rol spelen in de Vredesweek 2010, die zal worden gehouden van 18 tot en met 26 september 2010, met daarin zondag 25 september als vredeszondag. De uitgave biedt allerlei gespreksvragen om kerkleden en andere geïnteresseerden  tot een gesprek uit te nodigen.

De brochure is geschreven door Lucien van Liere, verbonden aan de IMMO (Universiteit van Utrecht). De uitgave van Oecumenische Bezinning is te bestellen bij de Raad van Kerken in Nederland en kost € 4,50 per stuk. Verhalen van vrede kunnen worden toegestuurd aan de Raad van Kerken in Nederland. Het is de bedoeling om dit najaar ook een publieksbijeenkomst te organiseren over de thematiek. Belangstellende kunnen zich melden bij de Raad van Kerken in Nederland.