Kritiek groeiende discriminatie

Er zijn groeiende misverstanden tussen religieuze gemeenschappen. Discriminatie op religieuze gronden neemt toe in Europa. Zonder de ontwikkelingen in Nederland expliciet te noemen maakte de Europese kerkenconferentie maandag 20 juli in een publiek statement duidelijk zich zorgen te maken over de ontwikkelingen in Nederland en in andere Europese landen.

De liefde van God voor de wereld zoals verwoord in Johannes 3,16 is aanleiding voor de kerken om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te steunen, zegt het statement. Het vraagt om een ‘open relatie met mensen van andere religies in en buiten Europa’.

Om die reden vraagt de CEC bijna unaniem en met instemming van de Nederlandse delegatie om ‘gastvrijheid uit te oefenen en het ambassadeurschap van God in onze relaties met mensen en gemeenschappen, inclusief zij die een andere religie aanhangen, door hen welkom te heten in liefde en door vriendschap aan te reiken ten dienste van de wereld en tot eer van God’.

Detentiecentra

Er kwamen in totaal zes verklaringen naar buiten over publieke onderwerpern. De kerken spraken in een tweede verklaring uit dat er een nieuwe Muur van gescheidenheid is ontstaan. Geesje Werkman van Kerk in Actie en afgevaardigde namens de PKN, wees er in de vergadering op dat vluchtelingen zonder documentatie als criminelen in gevangenissen worden gezet in Nederland en in verschillende andere Europese landen. Zij oogstte applaus met haar kritiek van vele afgevaardigden. In dezelfde lijn spraken de kerken uit ‘dat de basis van de mensenrechten van ongedocumenteerde migranten in het bijzonder zij die in detentiecentra zijn opgenomen onvoorwaardelijk verzekerd moeten zijn’.

Midden-Oosten

Op verzoek van de vergadering werd aandacht gegeven aan de situatie van christenen in het Midden-Oosten. Er kwamen opnieuw verschillende teksten op tafel. De aanvankelijke tekst dat men met deze kerken wilde ‘samenwerken’ en deze kerken wilde ‘raadplegen’ werd met instemming van de Nederlandse delegatie aangescherpt tot ‘ondersteunen’ en ‘begeleiden’ van kerken ‘die leven onder kritische omstandigheden in andere delen van de wereld’.

Economie

Er is natuurlijk ook een verklaring uitgegeven over de economische recessie. ‘Vanuit de huidige crisis hebben we de mogelijkheid om een fundament te leggen van een nieuwe solidariteit tussen mensen in Europa en andere continenten’. Het statement noemt expliciet de promotie van op geloof-gebaseerde economische toepassingen.

Nucleair

Laurens Hogebrink had zich als vrijwilliger in de wandelgangen actief ingezet voor den verklaring over de nucleaire wapens. Uiteindelijk leidde de inzet tot de uitspraak dat de assemblee haar teleurstelling uitspreekt over het nog steeds aanwezig zijn van talloze nucleaire wapens in Europa en in de wereld. De uitspraak is in lijn met de activiteiten van IKV/:Pax Christi in Nederland.

Klimaat

De Deen ds. Mads Christofferson, secretaris van de Raad van Kerken in Denemarken, nodigde een ieder uit om op 13 december naar Kopenhagen te komen om een dienst bij te wonen geleid door de Anglicaan Rowin Williams. De dienst staat in het kader van de klimaatconferentie die in die dagen in de Deense hoofdstad plaatsvindt. De kerken willen duizenden handtekeningen verzamelen om een waardevolle klimaatovereenkomst bij de politici te forceren. De verklaring van de CEC vraagt om een andere levensstijl en voor een economie van het genoeg. Het is de bedoeling dat drs. Hans Schravesande, voorzitter van de werkgroep Kerk en Milieu van de Nederlandse Raad van Kerken, namens de Nederlandse Raad deze bijeenkomst zal bijwonen.

Migratie

De kerken spraken zich eerder al uit voor een jaar van migratie. Het jaar 2010 zal in het teken staan van de betrokkenheid op vreemdelingen en migranten. De kerken spraken ter vergadering hun teleurstelling uit over het feit dat men onvoldoende groepen van Roma, Sinti en nomaden heeft bereikt.

Slotverklaring

De CEC heeft tenslotte een ‘boodschap’ aangenomen als samenvatting van de hoop en een ‘strategisch rapport’. In de boodschap verwijst men naar de noodzaak bruggen te bouwen tussen ‘gesettelde personen en migranten, tussen rijk en arm, tussen werkenden en baanlozen…’.

In het strategisch rapport stelt men onder meer dat de CEC de gemeenschappelijke stem van de lidkerken in Europa wil zijn. Drs. Ineke Bakker, directeur van OIKOS en namens de PKN afgevaardigd, noemde in de vergadering het belang om ook het genderperspectief recht te doen. ‘De werkmethode zal moeten veranderen als we inclusief willen zijn voor vrouwen, migranten en jongeren’.

De volledige Engelstalige verklaringen zijn (binnenkort) te vinden op de website van de CEC. 

Foto’s:
Boven Geesje Werkman.
Midden: CCME heeft al veel promotiemateriaal klaar voor het migrantenjaar 2010.
Onder Ineke Bakker.