Week van Gebed 2009: Inleiding op het theologische thema

In het jaar 2009 zullen christenen over de hele wereld bidden om eenheid: ‘één in Gods hand’  (Ezechiël 37:17).   Ezechiël – (zijn naam betekent: God maakt hem sterk)  was geroepen om zijn volk hoop te geven in de wanhopige religieuze en politieke situatie. Deze was gevolg van de val en de bezetting van Israël, en de verbanning van velen van zijn volk.


De lokale groep van Korea vond dat in de teksten van Ezechiël enkele zeer sprekende parallellen voorkomen met de eigen situatie in een verdeeld land en in het verdeelde christendom. De woorden van Ezechiël gaven hen hoop dat God zijn volk weer samen zal voegen tot één geheel. Hij zal hen dan zijn eigen volk noemen en hen zegenen en maken tot een geweldig volk. Er is een nieuwe hoop geboren, namelijk dat God een nieuwe wereld zal scheppen. Zoals ook in de tekst van Ezechiël, waar zondigheid in al zijn verschijningsvormen van afgodendienst en overtredingen voorkomt, zo is het ook met de zondigheid van verdeeldheid onder christenen. Dit is een schandaal.


De lezing van deze tekst van het oude testament kan christenen doen nadenken over hoe deze toe te passen is op de eigen situatie van verdeeldheid. Het is God die eenheid herstelt, mensen met elkaar verzoent en een nieuwe situatie tot stand brengt. Het is aan christenen om zich daarvoor open te stellen en daarom te bidden en om de Geest niet te frustreren.


De profetie van de twee houten stokken die samengevoegd worden is de tweede profetie in Ezechiël 37. De eerste, misschien de bekendste, is die van de dorre beenderen die tot leven worden gebracht door Gods Geest. In beide profetieën wordt God gezien als de oorsprong van leven, van nieuw begin. In de eerste profetie is Gods Geest de geest van leven. In de tweede is het God zelf die eenheid brengt, verzoening en vrede in een verdeelde natie. Met andere woorden: nieuw leven wordt gegeven door de eenheid van de twee delen.


Christenen kunnen hierin een voorafbeelding zien van hetgeen Christus bewerkt. Nieuw leven ontstaat door de overwinning van de dood, in gehoorzaamheid aan de reddende wil van God. Vanaf de twee stukken hout die een kruis vormen, verzoent Jezus ons met God. De mensheid is daarin vervuld met nieuwe hoop. Ondanks onze zondigheid, ondanks ons geweld en onze oorlogen, ondanks het verschil tussen arm en rijk, ondanks ons misbruik van de aarde, ondanks ziekte en lijden, ondanks discriminatie, en ondanks ons gebrek aan eenheid en onze verdeeldheid, strekt Jezus zijn handen uit op het kruis en omhelst de hele schepping. In zijn hand zijn we één en worden opgeheven naar het kruis.


Vanuit een verdeeld land dat de wil heeft om niet alleen de politieke verdeeldheid te overwinnen, maar ook de religieuze gescheidenheid, dragen de kerken van Korea het thema aan voor de week van gebed voor eenheid in 2009: ‘Mogen zij één worden in Gods hand’. Christenen vinden nieuwe hoop door na te denken over Gods daden van verzoening  en het brengen van Sjaloom  voor Gods volk.Tot slot, ook als afspraak uit diezelfde vergadering de poging om de vertaling van het commentaar van dag 8 te verbeteren.


Gods laatste woord is geen oordeel, het is een scheppend woord, dat gebrokenheid tot eenheid omvormt. De verrezen Heer is het begin van een nieuw en authentiek leven; onderpand van een fundamentele en radicale verandering van de ons bekende wereld. De verrijzenis kondigt het einde aan van de oude orde en zaait het zaad van een nieuwe eeuwige schepping waar God alles in allen is. De verrezen Heer is de hoop van de christen. De kracht van gebed om eenheid is Gods vernieuwende en scheppende kracht. Het is de wijsheid van de Geest die dorre beenderen nieuw leven in blaast. Biddend om eenheid stelt de christen zich open voor de beweging van Gods genade die hem maakt tot instrument van die eenheid. Dit was immers de zending die Christus aan zijn apostelen gaf.

Gebed
Genadige God,
u bent met ons alle dagen,
in lijden of verwarring;
u wilt er zijn tot het einde van de tijd.
Help ons om een volk te zijn
dat doordrenkt is van hoop,
levend vanuit de zaligsprekingen
en in dienst van de eenheid die u verlangt.
Amen.