Week van Gebed 2008: De voorbereiding van het materiaal

Verantwoording

Het oorspronkelijke concept van het materiaal werd voorbereid door het Graymoor Ecumenical & Interreligious Institute te New York: fr. James Loughran SA, directeur, in overleg met dr. Ann Riggs, uitvoerend directeur van de Commissie Geloof en Kerkorde van de Nationale Raad van Christelijke Kerken in de Verenigde Staten; dr. Keelan Downton, doctoraal assistent; rev. James Massa, directeur van het Secretariaat voor Oecumenische en Interreligieuze zaken van de Conferentie van Katholieke Bisschoppen in de Verenigde Staten; en mevr. Susan Dennis, president en uitvoerend directeur van het Interkerkelijke Centrum te New York.

Dit concept is uitdrukking van de actieve betrekkingen tussen de genoemde organisaties en het Interkerkelijke Centrum bij hun jaarlijkse inspanningen om de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen in de Verenigde Staten te bevorderen. Alle betrokkenen waren zich zeer bewust van het honderdjarig bestaan van het Octaaf voor de eenheid van de kerken, dat voor het eerst gehouden werd in Graymoor (Garrison, New York) van 18 tot 25 januari 1908. De voorbereiding van het thema en de teksten spelen in op deze geschiedenis van 100 jaar gebed en roepen op om een nieuwe impuls te geven aan de Gebedsweek voor eenheid van de christenen. Vandaar het thema: ‘Bid onophoudelijk’.

Het materiaal werd verder aangepast in zijn huidige vorm tijdens een bijeenkomst van de internationale voorbereidingsgroep, die werd aangewezen door de Commissie ‘Faith and Order’ van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Eenheid. De internationale groep kwam bijeen in Graymoor in september 2006 en de deelnemers betuigen graag hun dank aan de broeders Franciscanen en de zusters van de Verzoening voor hun vriendelijke gastvrijheid, en aan al degenen die betrokken waren bij de voorbereiding van het oorspronkelijke ontwerp.

Het Engelstalig materiaal werd door de projectgroep Week van gebed van de Raad van Kerken in Nederland vertaald en bewerkt voor de Nederlandse situatie. Leden van de projectgroep zijn: drs. G.R.M. van Dartel (voorzitter), mevr. ds. J. Chr. Duhoux-Rueb, mevr. M.M.H. Frijns, pater drs. L.J.R. van der Klaauw, dr. G.M Landman en mevr. A. van Wijngaarden-Junge.