Protestantse Kerk Amsterdam zet stappen naar meer diversiteit en inclusie

‘Inclusieve kerk’ is één van de hoofdthema’s van het beleidskader 2023-2027 van de Protestantse Kerk Amsterdam. In een belangrijke stap om dit beleidsthema handen en voeten te geven, is de Protestantse Kerk Amsterdam in september gestart met het project ‘Diversiteit en racisme’. Voor de uitvoering van het project is de Protestantse Theologische Universiteit ingeschakeld. 

Het beleidskader 2023-2027 van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) benadrukt de noodzaak om eventuele vooronderstellingen en blinde vlekken te identificeren, die gelijkwaardige relaties met mensen en kerken met diverse achtergronden in de weg kunnen staan. Voor de aankomende maanden is het doel van het project om samen met diverse deelnemende kerkplekken te reflecteren op stappen die het inclusief denken en handelen binnen de Protestantse Kerk Amsterdam kunnen bevorderen. 

Aanleiding 

Aanleiding voor het opzetten van dit project vormde de analyse vanuit het vorige beleidskader dat de PKA een grotendeels witte kerk is en dat de culturele diversiteit van de stad en het christendom in de stad, nauwelijks in de kerkplekken gerepresenteerd wordt. Bij de tussentijdse evaluatie van het beleidskader bleek dat er nog weinig actie ondernomen was op dit thema. Daarbij kwam het voornemen om als PKA naar aanleiding van de Black-Lives Matter protesten in 2020 serieus werk te gaan maken van dit eerdere beleidsvoornemen. 

Inclusiviteit binnen de kerkplekken 

Als er in Amsterdam iets in het oog springt, is het wel de diversiteit van alle Amsterdammers. Maar die veel gekoesterde diversiteit staat al langere tijd onder druk. Dat uit zich in groeiende onbegrip tussen diverse groepen, generaties, tweedeling in economische en sociaal opzicht, gentrificatie van bepaalde wijken, discriminatie en uitsluiting. Door onze blinde vlekken ten aanzien van diversiteit te herkennen en open te staan voor ons slavernijverleden willen we ontdekken hoe we daadwerkelijk inclusiever kunnen worden in denken en handelen. Dit project is een belangrijk stap om ons doel om inclusiever kerk te zijn te kunnen bereiken. In het uitdenken van het project hebben verschillende Amsterdamse wijkgemeenten meegedacht. 

Samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit 

De Protestantse Kerk Amsterdam heeft bewust de samenwerking gezocht met de Protestantse Theologische Universiteit. Daarmee willen we ervoor te zorgen dat dit project wordt vormgegeven door deskundige begeleiders met ervaring op het gebied van diversiteit. Tegelijkertijd biedt het mooie kansen om kennis en expertise vanuit de PThU in te brengen en door te laten werken in de Amsterdamse context. Onderzoekers María León-Olarte en Heleen Küdün-de Graaf hopen in de komende periode verschillende kerkplekken binnen de Protestantse Kerk Amsterdam te bezoeken, om samen met deze kerkplekken te reflecteren op het thema ‘diversiteit en racisme’.