De kerk, een veilige plek

Kerkelijke meldpunten presenteren preventiepakket seksueel misbruik

Kerkelijke meldpunten presenteren preventiepakket seksueel misbruikVier kerkelijke meldpunten seksueel misbruik hebben het preventiepakket ‘Een Veilige Kerk’ ontwikkeld. Dit preventiepakket bestaat uit een eenvoudig stappenplan waarmee elke geloofsgemeenschap kan werken aan veiligheid. Het stappenplan wordt op de nieuwe site: www.eenveiligekerk.nl gratis aan alle kerken aangeboden.

Stappenplan Een ... Lees verder>>

Seksueel misbruik in pastorale relaties : preeksuggestie

bij Lucas 4: 1-13

De Raad van Kerken vraagt de gemeenten en parochies van de lidkerken om op de eerste zondag van de ... lees verder>>

Uitwisseling en reflectie: de kerk, een veilige plek

4 februari 2019

Geliefde zusters en broeders in Christus,

Door kwesties rond seksueel misbruik waren kerken en kerkelijke ... lees verder>>

De Raad van Kerken heeft besloten in 2019 een uitwisseling op gang te brengen tussen de kerken waar het gaat om het realiseren van een veilige omgeving voor met name minderjarigen en kwetsbare personen. Kerken en kerkelijke instellingen waren ook in 2018 geregeld in het nieuws rond kwesties van seksueel misbruik.

Ruim vier jaar geleden, op 10 december 2014, hebben meer dan twintig kerken de verklaring 'de kerk, een veilige plek' ondertekend. Erkend wordt dat kerken in eigen kring door een transparant beleid orde op zaken moeten stellen om alle vormen van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarnaast is het nodig om als kerken elkaar te helpen om alert te blijven als het gaat om preventie, hulpverlening, erkenning en genoegdoening opdat de aandacht hiervoor niet verslapt of verdwijnt.

Voor 2019 is een traject uitgezet voor uitwisseling en reflectie. Een brief hierover is verzonden aan alle kerken die de verklaring ondertekenden alsmede aan provinciale en lokale raden van kerken.

Aan lokale raden van kerken wordt eveneens gevraagd intern een uitwisseling en reflectie op gang te brengen. Daarnaast vraagt de Raad in liturgievieringen op gepaste wijze in gebed te gedenken. Dat kan in de veertigdagentijd, maar ook op een ander gebedsmoment als dat de voorkeur heeft.

Voor de volledige tekst van de brief: klik hier
Preeksuggestie: klik hier
Het Tijdschrift voor Conflicthantering heeft haar laatste nummer gewijd aan het thema religie. Er wordt ook aandacht besteed aan seksueel misbruik in religieuze organisaties: klik hier

Gebed

Liefdevolle God,
over wie psalmen zingen als
sterke burcht en veilige schuilplaats
voor ieder mens,
in alles wat wij meemaken;

Als U er zo bent voor mensen, God,
waarom lukt het ons dan zo moeilijk
om veilig bij elkaar te zijn?

Wijs ons de weg uw kerk te zijn,
waar geen angst is voor verhalen
van geweld en pijn,
waar niet wordt weggedoken voor
mensen die geschonden zijn door
seksueel geweld,
waar kwaad niet wordt bedekt
met de mantel der liefde.

Help ons elkaar te vinden
en mee te bouwen aan een plek
van vrede en recht waar
lichaam en ziel op adem kunnen komen.

Amen

(tekst: Janneke Nijboer)
Gebed

Eeuwige onze God,
U die ons mensen hebt geschapen
om te leven in vrede en recht
Wij bidden U voor de kinderen, vrouwen en mannen
die door mensen van uw Kerk zijn misbruikt en beschadigd.
Wij bidden U om troost, om kracht, om heling
voor hem en haar die iedere dag leeft met gebrokenheid
soms gekend door anderen,
soms helemaal niet vanuit schaamte en schuld.
Wij bidden U dat Uw kerk de kracht heeft zich te verzetten
tegen hem en haar die anderen geweld aandoen in uw huis
waar vrede wil zijn en recht.

Wij bidden dit in de Naam van Uw Zoon Jezus Christus,
die zelf als klein kind geboren is in deze wereld,
en als kwetsbare mens het lijden en de dood heeft ondergaan.

Amen

(tekst: Margarithe Veen)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl