Raad van Kerken steunt Plan KAN

Om een oplossing te bieden voor de opvang van asielzoekers is door de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland het Plan KAN ontwikkeld.

Dit plan voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland beoogt dat alle gemeenten in ons land naar rato van het aantal van hun inwoners vluchtelingen huisvesten. Met ongeveer 30 opvangplekken per 10.000 inwoners zijn Nederlandse gemeenten in staat om asielzoekers op menselijke manier op te vangen. Zonder hen buiten te laten slapen en heen en weer te sturen.

Meer lezen

Terugblik symposium Kerken en Slavernij

Tijdens het internationaal symposium Kerken en Slavernij klonk vorige week de oproep om in eerlijkheid waarheid te spreken over het slavernijverleden. Alleen zo kan nieuwe toekomst geschreven worden.

Meer lezen

Herdenkingsdienst
slavernijverleden

Afscheid nemen en vooruitzien op Groene Ontmoetingsdag
Op de vooravond van de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij vindt op 30 juni onder auspiciën van de Raad van Kerken in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een herdenkingsdienst plaats.

Meer lezen

Raad feliciteert Nederlandse Gereformeerde Kerken

In de stap van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken tot hereniging in één kerkgenootschap zag de Raad van Kerken alle reden tot felicitaties. In zijn felicitatiebrief sprak Geert van Dartel, voorzitter van de Raad, de hoop uit dat het verlangen naar eenheid doorwerkt binnen de hele kring van de Raad en de lidkerken.

Lees de felicitatiebrief

In memoriam
Agnes Abuom

Op donderdag 1 juni overleed dr. Agnes Abuom, tot 2022 voorzitter van de Wereldraad van Kerken. Zij was de eerste vrouw en de eerste Afrikaan die deze functie bekleedde. Als Anglicaanse met een theologische achtergrond vervulde ze sinds 1998 verschillende functies binnen de Wereldraad.

Meer lezen

Assemblee Conferentie Europese Kerken (CEC)

Afscheid nemen en vooruitzien op Groene Ontmoetingsdag
De conferentie treft haar laatste voorbereidingen voor de Assemblee, die aanstaande woensdag start in Tallinn. Wat zijn de bijdragen en wat de uitdagingen van kerken in Europa? Het rapport ‘Churches Shaping Europe’s Future, CEC’s Journey from Novi Sad to Tallinn: 2018-2023' brengt ze in kaart.

Meer lezen

OECUMENE IN HET LAND

Oecumene bloeit in Zeeland

Kerkelijk Zeeland staat bol van oecumenische ontwikkelingen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst van de Raad van Kerken Zeeland. Predikanten, pastores en kerkenraadsleden praatten elkaar bij. Ondanks ontkerkelijking en corona komt er nogal wat tot stand. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, sloot aan bij dit overleg. 'Oecumene is een oefening in vertrouwen. Het gaat erom te leren zien en erkennen dat de ander ook deel is van het Lichaam van Christus', zo beklemtoonde zij. 'Ook als diegene haar of zijn geloof heel anders vormgeeft of beleeft dan jij.'

Meer lezen
facebook twitter