Onze Vader

Korte toelichting
Op voorstel van de beraadgroep Vieren (thans projectgroep Vieren) besloot de Raad tot een brief aan de lidkerken met de vraag of zij konden instemmen met vervanging van de tekst van het huidige oecumenische Onze Vader door de tekst van het Onze Vader in De Nieuwe Bijbelvertaling voor het gebruik in oecumenische vieringen. Een achttal (kandi-daat-)lidkerken reageerde. De standpunten waren verdeeld. Kort samengevat is een meerderheid van de lidkerken voor gebruik van de NBV-tekst in oecumenische diensten; één lidkerk wil liever toewerken naar één tekst, niet alleen voor oecumenische, maar voor alle vieringen van alle lidkerken; en één lidkerk ziet geen noodzaak voor een andere tekst dan de geldende oecumenische versie. De projectgroep Vieren besprak op verzoek van het moderamen van de Raad de reac-ties en kwam tot het advies de besluitvor-ming op te schorten en eerst de doorwerking van de verschillende versies op lokaal en landelijk niveau af te wachten.

Het moderamen kon meegaan in het advies van de projectgroep en meende dat de tekst van het Onze Vader in De Nieuwe Bijbel-vertaling de tijd moet krijgen om de groeien. Mogelijk kan na een aantal jaren opnieuw bekeken worden of vervanging van de huidi-ge tekst gewenst is. Om het gebruik in de praktijk te stimuleren werd besloten de tekst van het Onze Vader in De Nieuwe Bijbel-vertaling naast de huidige oecumenische versie op de website te plaatsen.

Hieronder vindt men beide versies.

Oecumenische tekst:

Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

De Nieuwe Bijbelvertaling:


Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.
 
Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

[Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.]

Amen. 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl