Eenstemmig

lijst met liederen die kerken min of meer gemeenschappelijk hebben


(voor de brochure in word: klik hier; als pdf: klik hier)


Hieronder volgt de introductie van de brochure:EENSTEMMIG - HONDERDVIJFTIG GEZANGEN

EENSTEMMIG biedt een eerste lijst van liederen die de kerken min of meer gemeenschappelijk hebben (hier en daar met verschillen in bewoording en/of melodie), aangevuld met een aantal liederen dat de moeite waard is gemeen-schappelijk bezit te worden. De lijst is allereerst bedoeld als handreiking voor oecumenische vieringen, maar kan mogelijk ook dienen als een eerste voorstel en voorbeeld voor een basisbestand van een toekomstig oecumenisch liedboek. Dit begin omvat 150 gezangen, verdeeld over de hoofdstukken 'Lofzangen uit het evangelie', 'Advent', 'Kerstfeest en Epifanie', 'Veertig Dagen', 'Paastijd' en 'Door het jaar'.

1. De liederen werden gekozen uit de officiële liedboeken van de kerken:
  Liedboek voor de Kerken (LvdK),
  Gezangen voor Liturgie (GvL),
  Gezangboek voor de Evangelische Broedergemeente (EBG),
  Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk (OKG),
  Zingt Jubilate (ZJ).

 Daarnaast werd geput uit andere liedbundels die een brede mate van aan-vaar¬ding hebben gevonden:
  Randstadbundel (RB),
  Liturgische Gezan¬gen (LG1 en 2),
  Zingend Geloven (ZG1, 2, 3, 4),
  Eva's Lied (EL1 en 2),
  Land van Belofte (LvB).

2. Meestal werd voor liederen gekozen die al min of meer gemeenschappelijk bezit zijn. Een aantal malen werd bewust van deze regel afgeweken met de bedoeling recht te doen aan bepaalde tradities in de oecumene. Criterium voor opname was de vraag of een lied inderdaad de moeite waard is opgenomen te worden in een gemeenschappelijk liederenbestand.

3. De liederen werden gerangschikt aan de hand van het kerkelijk jaar. Daarbij vindt men ook een rubriek die 'Door het jaar' genoemd werd en waarin de liederen gegroepeerd zijn rond een aantal thema's.

'Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest' herinnert aan de zondag Trinitatis, maar is ook bedoeld voor die momenten waarop men de lof voluit wil laten klinken.

 'Eén heilige katholieke en apostolische kerk' kan van dienst zijn in de Ge-beds¬week voor de Eenheid en in andere situaties waarin het gaat om de kerk, haar zending en haar eenheid.

 'Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping' biedt liederen die gebruikt kunnen worden als de thema's van het conciliair proces aan de orde zijn.

 'Op weg naar Gods toekomst' verwijst o.m. naar de herfsttijd van het kerkelijk jaar waarin Allerheiligen en de zondagen van de Voleinding gevierd worden.

4. Psalmen en andere kantieken dan de drie lofzangen uit het evangelie zijn buiten beschouwing gelaten. Die vormen een hoofdstuk apart. Hetzelfde geldt voor de ordinariumgezangen en voor liturgische exclamaties en acclamaties. Wat de hymnen betreft, die zouden aan de orde kunnen komen in het kader van de behandeling van getijdendiensten. Ook zal men specifieke liederen missen die men kan zingen samen met kinderen. Nader onderzoek is nodig.

5. In de liedboeken vindt men voor een aantal liederen verschillende teksten en/of melodieën. Wat de teksten betreft:

 A. is in de regel de meest voorkomende tekst;
 B, C, enz. geven alternatieve teksten;
 is er sprake van een enigszins andere versie van een tekst, dan wordt dat aangegeven met *. 

 Wat de melodieën betreft:
 (a) achter het liednummer duidt de meest gebruikte melodie aan;
 (b), (c) enz. betekenen alternatieve melodieën;
 # duidt op een variant (niet zelden gaat het daarbij om een iets ander ritme of om het geheel of gedeeltelijk ontbreken van rusten).

 
oktober 1994 sectie Eredienst

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl