Gemeenschap en andersheid

Op 17 mei vindt een symposium plaats over de theologie van John Zizioulas. Metropoliet Ioannis Zizioulas geldt als een van de meest invloedrijke theologen van onze tijd. Het boek Toptheologen. The next generation – theologie aan het begin van de 21e eeuw noemt er zeven, waaronder Zizioulas en Rowan Williams.

Zizioulas staat in de traditie van de orthodoxe theologen uit de twintigste eeuw zoals: Nicolas Afanasiev, Vladimir Loskij, Sergej Bulgakov, Pavel Evdokimov, John Meyendorff. In bijzonder werd hij beïnvloed door zijn leermeester George Florovsky. Zizioulas bleef niet hangen in de orthodoxe traditie, maar zocht voortdurend de dialoog met de westerse theologie en filosofie. Hij doceerde in Edinburgh, Glasgow en Londen en leverde vanuit de orthodoxie een grote bijdrage aan de oecumenische theologie.

In maart verschijnt zijn meesterwerk Communion and Otherness in Nederlandse vertaling onder de titel Gemeenschap en Andersheid; theologie van de persoon. Zizioulas doordenkt de betekenis van een persoon te zijn, in dialoog met Augustinus en hedendaagse grote denkers. Kern van zijn visie is dat het persoon-zijn niet in zichzelf begrensd is, maar een beweging is van liefde, waar de een woont in de ander.

Op dit symposium gaan orthodoxe, katholieke en protestantse theologen met elkaar in gesprek over de betekenis van de theologie van Ioannis Zizioulas. Wat bedoelt hij met zijn ontologie van het persoon-zijn? Is zijn kritiek op het Triniteitsbegrip van Augustinus, die de westerse theologie zo diepgaand heeft beïnvloed, terecht? Wat betekenen zijn theologische inzichten voor katholieke en protestantse theologie en filosofie in West-Europa (Nederland in het bijzonder)?


Programma 17 mei

13.15    Zaal open / ontvangst met koffie en thee
13.45    Opening door dagvoorzitter prof. dr. Marcel
            Sarot, decaan van de TST
13.50    Zr. Hildegard Koetsveld o.s.b., vertaalster,
            Inleiding bij de Nederlandse vertaling
            Relevantie van John Zizioulas’
            theologie voor kerk en theologie in het Westen
14.00    v. Meletios Webber, orthodox theoloog
           en rector van de Russisch Orthodoxe Kerk
            van de H. Nicolaas in Amsterdam
14.25    Muzikaal intermezzo: Krijn Koetsveld op
            klavecimbel
14.35    Prof. dr. Rudi te Velde, bijzonder hoogleraar aan de TST op de leerstoel
            ‘Wijsbegeerte van Thomas van Aquino in relatie tot het
            Hedendaagse Denken’
15.00    Pauze
15.10    Prof. dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie
            en genderstudies aan de Protestantse Theologische
            Universiteit in Amsterdam
15.35    Muzikaal intermezzo
15.45    Aanbieding van het boek door directeur Skandalon ds. Jan de Vlieger
            aan ds. Saskia van Meggelen, preses Synode PKN en mgr. dr. J. van den Hende,
            voorzitter RK Bisschoppenconferentie
16.00    Gesprek met de zaal
16.30    Afsluiting met borrel (Nieuwegracht – TST)


Plaats
Auditorium Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH  Utrecht
Aanmelding

Opgave graag vóór 1 mei 2019 bij en door overmaking van € 10,-- op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. Zizioulas 17 mei. Studenten gratis, opgave vooraf.
Organisatie

Dit symposium wordt georganiseerd door de Katholieke Vereniging voor Oecumene in samenwerking met de Tilburg School of Theology (TST), de Vereniging voor Theologie (VVTh) en uitgeverij Skandalon.

Foto's : Metropoliet Ioannis Zizioulas (boven); omslag boek (beneden)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl