ANBI-publicatie Raad

ANBI-publicatie Raad van Kerken in Nederland


A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Raad van Kerken in Nederland
RSIN/Fiscaal nummer: 821586142
Website adres: www.raadvankerken.nl
e-mailadres: rvk@raadvankerken.nl
telefoon: 033 4633844

Contactgegevens:
(Post)adres: Kon. Wilhelminalaan 3
Postcode: 3818 HN
Plaats: Amersfoort

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt. De Raad in zijn huidige vorm werd 21 juni 1968 opgericht. Voorzitter is drs. D.A.C.A. Gudde, interim algemeen secretaris is mevrouw H. van de Streek. Per 1 januari 2019 is de algemeen secretaris mevrouw drs. Christien Crouwel.

Voor de verschillende werkterreinen waarop de Raad actief is, zijn er beraadgroepen die de Raad, gevraagd en ongevraagd, kunnen adviseren over kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er projectgroepen die zich richten op de uitvoering van een specifieke taak, project of opdracht. In veel provincies en steden zijn ook provinciale en lokale Raden van Kerken, die ter plaatse de missie van de Raad vorm geven.

B. Samenstelling bestuur

De Raad van Kerken wordt bestuurd door de Plenaire Raad, waarin vertegenwoordigers van alle aangesloten kerken en organisaties zitting hebben. Voor de huidige samenstelling van de Raad: klik hier De Raad kiest uit haar midden een moderamen. Zie voor organen van de Raad en de wijze waarop zij worden samengesteld de Statuten: klik hier.

C. Doelstelling/visie

Missie - vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken:
1) de oecumenische dialoog, waarbij het zowel gaat om de dialoog tussen de lidkerken onderling, alswel van de lidkerken met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn;
2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving, waarbij het erom gaat een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving vanuit een specifiek christelijke benadering. Binnen deze beleidslijn is er ook aandacht voor de ontmoeting met mensen van andere religies.

Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op zijn agenda. Veel van het werk van de Raad wordt gedaan door beraadgroepen en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken van de Raad en daarbuiten participeren. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.

De missie wordt ook verwoord in de preambule van de Stauten van de Raad. Voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Raad: klik hier

D. Beleidsplan
De Raad van Kerken heeft een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2017-2021. Het is compact gehouden en opgesteld vanuit het leidmotief 'pelgrimage'. Klik hier om de tekst te lezen.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de algemeen secretaris en de medewerkster op het secretariaat van de Raad is grelgeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. De hierop  betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Arbeidsvoorwaarden kerkelijke medewerkers PKN Overige bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegelden.

F. Verslag activiteiten
Het jaar 2016 was het laatste jaar van het beleidsplan 2011 -2016. Voor een terugblik op 2015/12016 en de voornemens voor de periode 2017/2021: klik hier. Voor een verslag van de activiteiten over 2018: klik hier

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen sluiten nauw aan bij de rekeningen over de afgelopen jaren. Het accent kan verschuiven, maar veel kosten zijn vaste kosten. Daarnaast zijn er enkele projecten; sommige afgerond (zoals de beleving rond eucharistie en avondmaal), andere worden gestart, zoals kerkproeverij/back to church sunday. Daarnaast zijn er doorlopende projecten, zoals de zogeheten 'groene websites'. Verder zijn er de werkzaamheden van de beraadgroepen. Voor een verkort overzicht van de begroting 2016: klik hier; voor 2017: klik hier; voor 2018: klik hier; voor 2019: klik hier

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Voor de jaarrekening van de Raad in het kort over het jaar 2015 < klik hier >
Voor de verkorte jaarrekening van de Raad over 2016: klik hier
Voor de verkorte jaarrekening van de Raad over 2017: klik hier
Voor de verkorte jaarrekening van de Raad over 2018: klik hier


Onderliggende pagina met meer informatie ook van voorgaande jaren: klik hier

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl