Beraadgroepen

Voor de verschillende terreinen van het werk van de Raad bestaan er beraadgroepen die de Raad adviseren, gevraagd en ongevraagd, over kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op de bijdragen die de Raad van Kerken daaraan zou kunnen leveren. Zij krijgen een duidelijke opdracht van de plenaire Raad en worden ingesteld voor maximaal 5 jaar, met mogelijkheid van verlenging op basis van een evaluatie. 

Iedere lidkerk en kandidaat-lidkerk heeft het recht op deelname in de beraadgroepen. Op grond van de door de lidkerken genoemde namen doet het moderamen een voorstel voor de samenstelling van de beraadgroepen aan de plenaire Raad die de leden benoemt. De plenaire Raad stelt voor elk van de beraadgroepen een opdracht vast. Beraadgroepen kunnen aan de Raad een voorstel doen tot het instellen van een of meer projectgroepen.  

Beraadgroepen kunnen niet zelfstandig in de publiciteit treden of standpunten naar voren brengen. Het zijn de kerken die tezamen in de Raad de verantwoordelijkheid daarvoor op zich nemen.

De huidige beraadgroepen:

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl