Bundel plaatselijk de krachten in een convenant

De Raad van Kerken biedt de plaatselijke oecumene een nieuw instrument aan om oecumenische samenwerking te verankeren en te intensiveren: het samen sluiten van een convenant.  

Een convenant is een op schrift gestelde overeenkomst waarin plaatselijke geloofsgemeenschappen de oecumenische samenwerking, die tussen hen is gegroeid vastleggen en waarin zij afspreken op welke terreinen zij die samenwerking willen laten groeien in de nabije toekomst.

• Door samen de balans op te maken van wat er allemaal al gebeurt, halen plaatselijke geloofsgemeenschappen de oogst binnen van de samenwerking tot nu toe.
• Door die oogst vast te leggen in een convenant stellen zij de samenwerking veilig.
• Door af te spreken waarin zij de samenwerking willen laten groeien, werken zij aan vernieuwing ervan in de toekomst.  Het sluiten van een convenant is het sluiten van een oecumenisch verbond.

Het is een verbond van de plaatselijke geloofsgemeenschappen zelf, dat namens hen ondertekend wordt door de leiding van die gemeenschappen en wordt gedragen door het grotere kerkverband waarvan zij deel uit maken.

 

Erik Borgman

 

“Deze flexibele organisatievorm legt de oecumene opnieuw in handen van de locale partners en geeft de oecumenische bevlogenheid locale precisie.” Erik Borgman over convenanten.

 

 

Het themanummer Gebundelde krachten in de oecumene, van het Oecumenisch Bulletin (41/2012) biedt twee hulpmiddelen aan bij het sluiten van een convenant:
1. een checklist als thermometer van de plaatselijke oecumene, 
2. een handreiking voor het sluiten van convenanten.

Lees verder   (tekst uitgave)              De Raad van Kerken heeft in april 2011 voor de duur van twee jaar de Taakgroep Convenanten ingesteld om het convenant te introduceren in Nederland als een nieuw oecumenisch instrument bij de samenwerking tussen plaatselijke geloofsgemeenschappen. Leden: Jeanne van Hal, raadslid voor het Leger des Heils, voorzitter, Joke Heijblok, doopsgezind, Susien Lenselink, remonstrant, Jaap van der Linden, predikant in de P.K.N., secretaris en Jac van Oppen, pastoraal medewerker van het bisdom Den Bosch.

Verslag
De taakgroep heeft op 22 maart 2012 een startbijeenkomst georganiseerd. Dr. Erik Borgman hield een bezielend betoog: Van samenwerken tot samen oogsten. Oecumenische convenanten als hulp hij het opbouwen van de plaatselijke kerk. Het eerste exemplaar van Gebundelde krachten in de oecumene werd door Jeanne van Hal overhandigd aan de voorzitter van de Raad, Henk van Hout.

Diverse artikelen werden gepubliceerd in diverse media en de taakgroep heeft diverse provinciale en een tiental plaatselijke raden van kerken bezocht. Belangrijk voor de toegang tot het grondvlak was het overleg met de leiding van de afzonderlijke lidkerken van de Raad. De taakgroep heeft geprobeerd om via hen de convenanten als oecumenisch instrument mee te geven aan toerusters, opbouwwerkers, gemeenteadviseurs, oecumenisch gedelegeerden in hun aanbod aan plaatselijke geloofsgemeenschappen aan de basis.

Stephen SmythDe taakgroep organiseerde bij het aflopen van haar mandaat op 26 september 2013 een symposium over Ecumenical Covenanting. Stephen Smyth, algemeen secretaris van Action of Churches Together in Scotland (ACTS) liet de deelnemers eerst een proeve ondergaan van een oecumenische vorm van contextuele Bijbelstudie, waar hij de bedenker van is: het verbond van God met Noach was nu het uitgangspunt. Daarna deelde hij zijn ervaringen met het sluiten van convenanten. In de United Kingdom is het begonnen: vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw hebben raden van kerken zich massaal omgevormd tot Churches Together. Binnen die nieuwe organisatievorm zijn plaatselijke geloofsgemeenschappen Local Ecumenical Partnerships met elkaar aangegaan, verbondsluitingen waarbij zij hun plaatselijke samenwerking vastleggen in een convenant en zo nieuwe dynamiek gaven aan de oecumene.

De Raad heeft in de vergadering van november 2013 de zorg voor het sluiten van convenanten neergelegd bij de beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap. Het structureren van de oecumenische samenwerking ter plaatse blijft een basisvraag voor de oecumene. Het vinden van nieuwe vormen kan de plaatselijke samenwerking nieuw leven inblazen. Een convenant is hierbij een waardevol, eigentijds oecumenisch instrument.
De taakgroep schreef een eindrapport over zijn werkzaamheden: lees verder.

Raden van kerken of plaatselijke geloofsgemeenschappen, die meer informatie willen over het sluiten van een convenant kunnen contact opnemen met het bureau van de Raad van Kerken in Amersfoort, 033 4633844 of rvk@raadvankerken.nl
 

 

 

Op het symposium in Almere deed Jaap van der Linden (op de foto in het midden) verslag van de bevindingen van de Taakgroep Convenanten. Introduction of Ecumenical Covenanting in the Netherlands. Lees verder

 

 

 

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl