Organisatie

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt.

Organisatie

De Raad in zijn huidige vorm werd 21 juni 1968 opgericht. Voorzitter is drs. D.A.C.A. (Dirk) Gudde, vice-voorzitter is ir. K. (Kees) Nieuwerth, algemeen secretaris is drs. C. (Christien) Crouwel. Per 1 januari 2019 is tot algemeen secretaris van de Raad benoemd mevrouw drs. Christien Crouwel. Het secretariaat is gevestigd aan de Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort.


De Raad van Kerken wordt bestuurd door de Plenaire Raad, waarin vertegenwoordigers van alle aangesloten kerken en organisaties zitting hebben. Voor de verschillende werkterreinen waarop de Raad actief is, zijn er beraadgroepen die de Raad, gevraagd en ongevraagd, kunnen adviseren over kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er projectgroepen die zich richten op de uitvoering van een specifieke taak, project of opdracht. In veel provincies en steden zijn ook provinciale en lokale Raden van Kerken, die ter plaatse de missie van de Raad vorm geven.

Missie

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken:


1) de oecumenische dialoog, waarbij het zowel gaat om de dialoog tussen de lidkerken onderling, alswel van de lidkerken met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn;

2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving, waarbij het erom gaat een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving vanuit een specifiek christelijke benadering. Binnen deze beleidslijn is er ook aandacht voor de ontmoeting met mensen van andere religies.

Beleidsplan
De Raad van Kerken heeft een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2017-2021. Het is compact gehouden en opgesteld vanuit het leidmotief 'pelgrimage'. Klik hier om de tekst te lezen. 

Werkwijze

Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op zijn agenda. Veel van het werk van de Raad wordt gedaan door beraadgroepen en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken van de Raad en daarbuiten participeren. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.


Steun de Raad
De Raad vraagt de kerken plaatselijk om één keer per jaar een collecte te houden ten dienste van het werk van de landelijke Raad van Kerken. Dat kan een deurcollecte zijn of een extra collecte in de dienst zijn. Bij het bureau zijn folders te verkrijgen, die eventueel als ondersteuning van de collecte kunnen worden verspreid. U kunt de collectefolder ook downloaden danwel inzien: klik hier. Voor wie persoonlijk in oecumene geïnteresseerd is, bestaat de mogelijkheid het werk van de Raad van Kerken rechtstreeks te steunen door een financiële bijdrage over te maken op IBAN: NL09 INGB 0000 5598 39 t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken te Amersfoort. Bij voorbaat veel dank! De Stichting Vrienden en de Raad van Kerken in Nederland zijn beide door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (RSIN 821586142).

Projecten van de Raad
De lopende projecten van de Raad kunt u vinden op de website via de navigatiebar bovenin. Afgelopen projecten vindt u in ons archief.

Meer informatie over de activiteiten van de Raad in 2018: klik hier

Documenten:

Voor de visienota van de Raad: klik hier
Voor het beleidsplan 2017-2021 van de Raad: klik hier
Voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Raad: < klik hier >
Voor het jaarverslag van de Raad over het jaar 2013 < klik hier >
Voor de jaarrekening van de Raad in het kort over het jaar 2014 < klik hier >
Voor de jaarrekening van de Raad in het kort over het jaar 2015 < klik hier >
Voor de verkorte jaarrekening van de Raad over 2017: klik hier
Voor de verkorte jaarrekening van de Raad over 2018: klik hier

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl