Zoombijeenkomst lokale raden van kerken


 • Datum:
 • Organisatie: Raad van Kerken in Nederland

De  Raad van Kerken in Nederland organiseert op donderdag 17 december een Zoombijeenkomst voor provinciale, regionale en lokale raden van kerken en andere oecumenische verbanden. Zo willen we bijdragen aan onderlinge ontmoeting en uitwisseling en tevens ervaren wat er leeft en speelt in de lokale en regionale oecumene. Omdat we genoodzaakt zijn per Zoom te vergaderen, kunnen hopelijk velen voor wie de reis naar Amersfoort anders te ver zou zijn, aansluiten.

We willen het gesprek met elkaar rond de volgende vragen voeren, en willen dat zoveel mogelijk in deelgroepen doen, met behulp van virtuele ‘break-out rooms’.

 1. Opdracht – Wat ziet uw raad van kerken als zijn primaire opdracht: het theologisch/oecumenisch gesprek, het contact tussen de lidkerken onderling, de missionaire opdracht?
 2. Prioriteiten – Zijn uw prioriteiten helder? Zijn er obstakels deze voor het voetlicht te krijgen of uit te voeren?
 3. Balans dialoog – activiteiten – Is er een balans tussen de dialoog die uw raad organiseert (of ondersteunt) enerzijds en (maatschappelijke) actie anderzijds (van kerkproeverij tot kerkasiel)?
 4. Communicatie – Hoe organiseert u uw communicatie? Wie is daarbij uw doelgroep? Differentieert u daarin (kerkleden of buiten-kerkelijken)?
 5. Organisatie – Worden vacatures vervuld? Is er voldoende verjonging? Zijn er voldoende financiële middelen? Is er voldoende samenhang tussen de vrijwilligers die participeren in werkgroepen, taakgroepen enzovoorts?
 6. Verhouding lokaal en regionaal/provinciaal – Hoe is de samenwerking? Vult u elkaar goed aan?
 7. Verhouding met landelijke Raad – Heeft u behoefte aan steun en toerusting vanuit de landelijke Raad? Zo ja, ervaart u die in voldoende mate? Zo nee, wat mist u? Op welke thema’s moet de landelijke Raad zich volgens u in de nabije toekomst richten en in welke intensiteit?

Naast de bespreking van bovenstaande punten maken we graag een inventarisatie van best practices: Geslaagde vormen van lokale of regionale oecumenische samenwerking, gezichtsbepalende of toonaangevende activiteiten, enzovoorts. We verzoeken u die vooraf schriftelijk aan te leveren bij ons bureau. Wij willen die voorbeelden en ervaringen bundelen zodat deze voor iedereen beschikbaar zijn. Voor het aanleveren van deze best practices is een formulier beschikbaar, op te vragen bij het bureau (rvk@raadvankerken.nl).

Om een en ander goed te kunnen organiseren verzoeken wij u drie dingen:

 1. Wilt u vóór 1 december aangeven of u deel wilt nemen en met hoeveel personen? U kunt, per raad, met maximaal 2 personen deelnemen. Wilt u daarbij goed aangeven welke raad van kerken u vertegenwoordigt?
 2. Wilt u aangeven welke 3 van de 7 genoemde gesprekspunten het meest uw belangstelling hebben?
 3. Mocht er nog een ander onderwerp zijn waarover u graag met anderen in gesprek gaat, wilt u dat dan aangeven?

Na opgave ontvangt u in de eerste week van december nadere informatie.