ANBI-publicatie Stichting Vrienden

ANBI-publicatie Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland


A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland
RSIN/Fiscaal nummer: 821586142 (groepsbeschikking) / 802337831
Website adres: www.raadvankerken.nl
e-mailadres: rvk@raadvankerken.nl
telefoon: 033 4633844

Contactgegevens:
(Post)adres: Kon. Wilhelminalaan 3
Postcode: 3818 HN
Plaats: Amersfoort

De Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland is een stichting die ten doel heeft steun te verlenen aan projecten van de Raad of projecten die de bijzondere belangstelling van de Raad of de daarin samenwerkende lidkerken hebben. De Stichting hecht aan het bestaan van de Raad van Kerken in Nederland en zet zich in en zal zich in de toekomst inzetten voor het bestaan van een Raad als oecumenisch platform waarin de verschillende kerken elkaar vinden, samen spreken en samen handelen.

B. Samenstelling bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur: drs. D.A.C.A. Gudde, voorzitter, benoemd 28 september 2015; drs. K. van der Kamp, lid bestuur, herbenoemd 23 januari 2017; mr. J.A. Visscher, penningmeester, herbenoemd 23 januari 2017. Bestuursleden van de Stichting Vrienden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegeld.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door tenminste drie en ten hoogste negen personen, daartoe door het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland na overleg met het bestuur van de stichting, telkens voor een periode van drie jaar aan te wijzen.

C. Doelstelling/visie

In de statuten van de Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland (laatste versie is vastgesteld bij akte verleden op 2 juni 1987) staat als doel van de stichting vermeld: ‘De stichting heeft ten doel financiële steun te verlenen aan daarvoor naar het oordeel van het bestuur van de stichting in aanmerking komende projekten van de Raad van Kerken in Nederland, of projekten die de bijzondere belangstelling van de Raad of de daarin samenwerkende kerken hebben.’

Voor Statuten Stichting Vrienden van de Raad van Kerken: klik hier (pdf)

D. Beleid

De Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland formuleert beleid, waarbij de bestuursleden voor een deel terugvallen op facilitaire ondersteuning door het bureau van de Raad van Kerken in Nederland. Doel van het beleid is enerzijds de inkomsten te maximaliseren en anderzijds ondersteuning te verlenen overeenkomstig het doel van de stichting.

Inkomsten
De Stichting probeert de inkomsten te continueren en waar mogelijk te doen toenemen door:
a) Nieuwe vrienden te werven, die als maatjes/donateurs jaarlijks een bijdrage leveren; (formulier aanmelden maat van de Raad: klik hier)
b) Sponsoring te zoeken op uitgaven en artikelen over de oecumene;
c) Mensen te vinden die de Stichting in hun testament willen opnemen, c.q. de Stichting een legaat willen geven;
d) Te stimuleren dat plaatselijke (raden van) kerken jaarlijks een (deur)college houden voor de Stichting;
e) Aanvullende middelen te verwerven.

Een belangrijk speerpunt van nieuwe activiteit in 2017/2018 is het stimuleren dat plaatselijke gemeenten één keer per jaar een collecte houden ten dienst van het landelijke oecumenische werk. In 2017 is de Stichting hiermee begonnen en dat resulteerde in 111 kerken die in totaal bijna € 25.000 overmaakten. De inspanningen voor 2018 gaan verder. De Stichting hoopt door te groeien met collecten naar € 40.000 inkomsten in 2018 en € 50.000 in 2019. 

De Raad heeft op dit moment meer dan 9000 lezers van het Oecumenisch Bulletin; een belangrijk deel van deze lezers is tevens donateur. Daarnaast zijn er 142 mensen die de Raad specifiek steunen met een aparte bijdrage, de zogenaamde maatjes (telling 18-9-2013). De Stichting probeert het aantal te laten groeien, door: artikelen, streamers onder e-mail, persoonlijke promotie bij evenementen etc. De Stichting stimuleert door het aanreiken van kleine geschenken of het bieden van faciliteiten aan ‘maatjes’, het worden van maat en het tot stand brengen van een grotere binding.

De Stichting zet zich in om projecten van met name de Raad financieel te ondersteunen. Daartoe zoekt het bureau naar ‘natuurlijke partners’ in het kerkelijke circuit. De Stichting probeert sympathisanten te bewegen om het oecumenische werk in een testament op te nemen, zodat de Stichting kan profiteren van legaten. De Stichting probeert de strategieën om onder de aandacht van de doelgroep te komen uit te bouwen.

De Stichting wil abonnees van de oecumenische uitgaven nog nadrukkelijker wijzen op de noodzaak financieel bij te dragen. Eenmaal per jaar stuurt de Stichting Vrienden aan de ontvangers van het Oecumenisch Bulletin een verzoek om een vrijwillige bijdrage.

Het bureau van de Raad biedt bezoekers van de website informatie over de mogelijkheden het werk van de Stichting te steunen. Er zijn afspraken met een fondsenwerver die voor een fee van het rendement subsidies en bijdragen zoekt voor de Stichting. 

E. Beloningsbeleid
De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden.


F. Verslag activiteiten

In het jaar 2016/2017 zijn de volgende activiteiten aan de dag gelegd:
a) De campagne is gelanceerd om één keer per jaar een collecte plaatselijk te houden ten dienste van de landelijke oecumene. Plaatsen kunnen zelf een datum kiezen of aansluiten bij het advies om op zondag Trinitatis (de zondag na Pinksteren) een extra collecte te houden.
b) Enkele bijzondere themanummers werden uitgebracht, zoals de bundel 'Opstaan', meditaties rond het paasevangelie en de bundel 'Flexibilisering van werk'.    
c) Middels enkele speciale subsidie-aanvragen onder meer van de bundel 'Opstaan' kon de stichting Vrienden worden gesteund.  
d) Er werd door de voorzitter en de penningmeester contact gezocht met een fondsenwerver die op basis van 'no cure, no pay' zich inspant voor giften en subsidies ten dienste van de Stichting.

G. Voorgenomen bestedingen
Bestedingen voor 2017 en 2018 liggen in de lijn van het voorgaande jaar, met toespitsing op de continuïteit in de collectes en uitleg over legaten.  

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Voor de jaarrekening over 2015: klik hier
Voor de jaarrekening over 2016: klik hier
Voor de jaarrekening over 2017: klik hier
Voor de jaarrekening over 2018: klik hier

Algemene informatie

Voor wie in oecumene geïnteresseerd is, bestaat de mogelijkheid het werk van de Raad van Kerken in Nederland te steunen door een financiële bijdrage over te maken: IBAN NL09 INGB 0000 5598 39 t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland te Amersfoort. Bij voorbaat veel dank! Lees meer


Uitgaven
Het moderamen heeft op 28 januari 2013 ingestemd met het voorstel van de stichting Vrienden om financieel garant te staan voor een reorganisatie/hervorming van het bureau van de Raad van Kerken in Nederland.

Voor meer informatie en verdere verwijzingen: klik hier.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl