ANBI-status

Stichting Kerkennacht Nederland

De stichting Kerkennacht Nederland heeft de ANBI-status (RSIN 852164725)

Kerkennacht is de avond waarop kerken zich presenteren aan hun omgeving. Kerken bieden daartoe een speciaal programma. In 2007 startten de eerste steden in Nederland met kerken die een kerkennacht programma boden.  In de jaren daarna groeide het aantal  steden met daarbinnen de deelnemende kerken. Een samenwerking met een duidelijk oecumenisch accent.

In 2012 werd besloten tot oprichting van een landelijke stichting:
Stichting Kerkennacht Nederland. Deze is op 20 november 2012 opgericht in Den Haag.

In 2016 is de volgende stap gezet door als stichting een werkgroep te gaan vormen binnen de Raad van Kerken in Nederland.

Voor wie de oecumene in deze vorm een goed hart toedraagt bestaat de mogelijkheid het werk van de Stichting Kerkennacht Nederland te steunen door een financiële bijdrage over te maken op IBAN NL20INGB000569373 van de stichting Kerkennacht Nederland te Den Haag.

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.
De stichting is gevestigd in Den Haag en staat onder nummer 56516525 in het door de Kamer van Koophandel Den Haag aangehouden handelsregister ingeschreven.
Het fiscaal nummer van de stichting Kerkennacht Nederland is: 852164725.
Het e-mail adres van de stichting is kerkennachtnl@gmail.com
Website:  www.kerkennacht.nl
Postadres: Stichting Kerkennacht Nederland, Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort

Kerkennacht is een groot oecumenisch evenement in Nederland. De komende Kerkennacht is van 22 - 24 juni 2019.

Statuten/Doel

In de statuten staat het doel van de stichting:
Het initiëren, faciliteren en (doen) organiseren van een periodiek evenement in 
kerken in diverse plaatsen in Nederland onder de titel Kerkennacht.

Het vaststellen van een beleid ten aanzien van karakter, planning en financiering van de Kerkennacht voor zover van gemeenschappelijke aard en de communicatie 
hiervan. 

Het onderhouden van contacten voor een wetenschappelijke of anderszins inhoudelijke begeleiding.
Het stimuleren van contacten met vergelijkbare initiatieven buiten Nederland.
Het zijn van aanspreekpunt voor de Raad van Kerken Nederland, de sponsoren en media. 


Beleid

Het beleid van de stichting is erop gericht een werkgroep te gaan vormen binnen de Raad van Kerken in Nederland. Deze integratie zal de komende maanden worden gerealiseerd.
Het bestuur van de stichting zal daarbij voor een deel gebruikmaken van de facilitaire ondersteuning door het bureau van de Raad van Kerken.
Communicatie met de steden die deelnemen aan Kerkennacht speelt bij het initiëren en faciliteren een belangrijke rol. Er zal hiertoe een communicatie plan worden opgesteld.

Bestuur Stichting Kerkennacht
De samenstelling van het bestuur:
Drs. D.A.C.A. Gudde, voorzitter
Drs. K. van der Kamp, secretaris
Mr. J.A. Visser, penningmeester

De leden van het bestuur van de stichting zijn vrijwilliger die de functie onbezoldigd uitoefenen

Financiën
Baten en lasten per 31 december 2014

Baten
Ontvangen Interest                  39,01
Tekort exploitatie 2014        1.423,21
                                 ____________
Totaal                                 1.462,22

Lasten
Website                               101,56
Reclamemateriaal                 100,00
Beheerskosten                       24,00
Administratie
    en bureaukosten                14,46
Bijeenkomsten                  1.222,20
                                  ___________
Totaal                               1.462,22

Baten en lasten per 31 december 2015

Baten
Fondswerving
Fondsen                           5.250,00
                                   __________
Totaal                               5.250,00

Lasten
Website                            1.089,00
Beheerskosten                        7,50
Overschot                         4.153,00
                                  ___________
Totaal                               5.250,00

Toelichting:
Sinds 2009 is kerkennacht één maal in de twee jaar georganiseerd. Dat betekent dat veel kosten vallen in het jaar voorafgaand aan kerkennacht. Bovendien gaat meer aandacht gegeven worden aan moderne communicatie middelen. Een reservering hiertoe is dan ook noodzakelijk. De stichting  verwerft de fondsen die nodig zijn voor het realiseren van haar doelstelling met behulp van

Giften van kerken, kerkgenootschappen.
Giften van privé personen.
Bijdragen van fondsen.
En bovendien giften in natura.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl