Beleidsplan Stichting Vrienden van de Raad

Steun de Raad

Voor wie in oecumene geïnteresseerd is, bestaat de mogelijkheid het werk van de Raad van Kerken in Nederland te steunen door een financiële bijdrage over te maken: IBAN NL09 INGB 0000 5598 39 t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland te Amersfoort. Bij voorbaat veel dank! De Stichting Vrienden en de Raad van Kerken in Nederland zijn beiden door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Stichting Vrienden: RSIN 802337831). De Stichting Vrienden valt onder de groepsbeschikking van de Raad van Kerken in Nederland: RSIN 821586142:). Lees meer

De Stichting Vrienden van de Raad is gevestigd op de Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN te Amersfoort, tel. 033 4633844.

STATUTEN / DOEL

In de statuten van de Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland (laatste versie is vastgesteld bij akte verleden op 2 juni 1987) staat als doel van de stichting vermeld: ‘De stichting heeft ten doel financiële steun te verlenen aan daarvoor naar het oordeel van het bestuur van de stichting in aanmerking komende projekten van de Raad van Kerken in Nederland, of projekten die de bijzondere belangstelling van de Raad of de daarin samenwerkende kerken hebben.’

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door tenminste drie en ten hoogste negen personen, daartoe door het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland na overleg met het bestuur van de stichting, telkens voor een periode van drie jaar aan te wijzen.

De huidige samenstelling van het bestuur: drs. D.A.C.A. Gudde, voorzitter, benoemd 28 september 2015; drs. K. van der Kamp, lid bestuur, herbenoemd 28 januari 2013; mr. J.A. Visscher, penningmeester, herbenoemd 22 april 2013. Bestuursleden van de Stichting Vrienden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegeld.

Voor Statuten Stichting Vrienden van de Raad van Kerken: klik hier (pdf)


Beleid

De Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland formuleert beleid, waarbij de bestuursleden voor een deel terugvallen op facilitaire ondersteuning door het bureau van de Raad van Kerken in Nederland. Doel van het beleid is enerzijds de inkomsten te maximaliseren en anderzijds ondersteuning te verlenen overeenkomstig het doel van de stichting.

Inkomsten

De Stichting probeert de inkomsten te continueren en waar mogelijk te doen toenemen door:
a) Nieuwe vrienden te werven, die als maatjes/donateurs jaarlijks een bijdrage leveren; (formulier aanmelden maat van de Raad: klik hier)
b) Sponsoring te zoeken op uitgaven en artikelen over de oecumene;
c) Mensen te vinden die de Stichting in hun testament willen opnemen, c.q. de Stichting een legaat willen geven;
d) Aanvullende middelen te verwerven.

De Raad heeft op dit moment meer dan 7500 lezers van het Oecumenisch Bulletin; een belangrijk deel van deze lezers is tevens donateur. Daarnaast zijn er 142 mensen die de Raad specifiek steunen met een aparte bijdrage, de zogenaamde maatjes (telling 18-9-2013). De Stichting probeert het aantal te laten groeien, door: artikelen, streamers onder e-mail, persoonlijke promotie bij evenementen etc. De Stichting stimuleert door het aanreiken van kleine geschenken of het bieden van faciliteiten aan ‘maatjes’, het worden van maat en het tot stand brengen van een grotere binding.

Het bureau brengt jaarlijks verschillende publicaties uit: actuele berichten in Oecumenisch Bulletin (drie nummers per jaar), met het oog op bezinning themanummers (circa twee per jaar, behorende tot de reeks Oecumenisch Bulletin), en POD-uitgaven (Printing on Demand), gericht op een meer specifieke doelgroep. Sommige thema’s in de publicaties lenen zich voor sponsoring door partijen die zich identificeren met het thema. Verder probeert het bureau instellingen te bewegen om advertenties te plaatsen in de (actuele) uitgaven van het Oecumenisch Bulletin.

De Stichting zet zich in om projecten van met name de Raad financieel te ondersteunen. Daartoe zoekt het bureau naar ‘natuurlijke partners’ in het kerkelijke circuit en vanuit de Stichting worden ook professionele fondsenwervers in de arm genomen om gestructureerd de markt te verkennen of er mogelijkheden zijn nieuwe sponsoren te vinden.

De Stichting probeert sympathisanten te bewegen om het oecumenische werk in een testament op te nemen, zodat de Stichting kan profiteren van legaten. De Stichting probeert de strategieën om onder de aandacht van de doelgroep te komen uit te bouwen.

De Stichting wil abonnees van de oecumenische uitgaven nog nadrukkelijker wijzen op de noodzaak financieel bij te dragen. Eenmaal per jaar stuurt de Stichting Vrienden aan de ontvangers van het Oecumenisch Bulletin een verzoek om een vrijwillige bijdrage.

Het bureau van de Raad biedt bezoekers van de website informatie over de mogelijkheden het werk van de Stichting te steunen. Hieronder volgt een deel van de tekst.

Uitgaven

Het moderamen heeft op 28 januari 2013 ingestemd met het voorstel van de stichting Vrienden om financieel garant te staan voor een reorganisatie/hervorming van het bureau van de Raad van Kerken in Nederland.

De Stichting hecht aan het bestaan van de Raad van Kerken in Nederland en zet zich in en zal zich in de toekomst inzetten voor het bestaan van een Raad als oecumenisch platform waarin de verschillende kerken elkaar vinden, samen spreken en samen handelen. 

 ------------------

 

JAARVERSLAG

In het jaar 2015/2016 zijn de volgende activiteiten aan de dag gelegd:

De Stichting heeft onder meer:
a) De relatie met bestaande vrienden verstevigd, door mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de stichting Vrienden het boek ‘Wijzen uit het Oosten’ te geven. Door de beschikbaarheid van deze uitgave naar buiten te brengen is het ook gelukt weer nieuwe vrienden te begroeten. De tekst zelf geeft achtergronden van het oosters-oriëntaalse christendom en draagt op die manier tegelijk bij aan verdere bekendheid en ontwikkeling van de oecumenische samenwerking.
b) Enkele bijzondere themanummers helpen uitbrengen, namelijk rond ‘Beleving van eucharistie en avondmaal’ en ‘Nieuwe rituelen’, die door verschillende mensen zijn nabesteld, die door middel van inserts kon worden gewezen op de mogelijkheid ‘maat van de Raad’ te worden.   
c) Middels bezoeken van de penningmeester aan enkele bureau’s die fondsen verstrekken voor diakonaal-kerkelijke doeleinden kon de relatie worden verbeterd met semi-kerkelijke stichtingen, resulterend in bijdragen voor lopende projecten die mede door de stichting Vrienden worden gesteund.  
d) In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor een campagne in 2017, bedoeld om een (deur)collecte in plaatselijke kerken en parochies te doen plaatsvinden, waarbij de hoop bestaat dat deze campagne € 50.000 aan extra middelen kan opleveren.In het jaar 2012/2013 zijn de volgende activiteiten aan de dag gelegd:

De Stichting heeft onder meer:
a) Nieuwe vrienden proberen te werven, door e-mailberichten van de Raad af te sluiten met een verzoek ‘maat’ te worden; door in een artikel op de mogelijkheid te wijzen; door de huidige donateurs aan te schrijven en door bij enkele publieke evenementen op de mogelijkheid te wijzen ‘maat’ te worden.
b) Sponsors gevonden rond de uitgave rond ‘mantelzorg’, waarbij het overigens niet is gelukt deze geldbedragen toe te voegen aan het fonds, aangezien het om geoormerkt geld ging ten behoeve van de presentatie van de bundel. De uitgave ‘Samen voor het Leven’ kon worden uitgebracht samen met de NZR. Dit heeft de ten laste van de Stichting komende bijdragen gedrukt. 
c) Twee professionele fondsenwervers zijn in de arm genomen en hebben op zich genomen om met het project Summerschool te onderzoeken of er nieuwe subsidieverstrekkers te vinden zijn.
d) Het is tot nu toe niet gelukt om legaten te werven; er is nog geen uitgebalanceerde strategie voor handen om de doelgroep op een goede manier aan te spreken.

Voor de jaarrekening over 2012: klik hier
Voor de jaarrekening over 2013: klik hier
Voor de jaarrekening over 2014: klik hier
Voor de jaarrekening over 2015: klik hier

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl