Overige publicaties

Januari 2014 - De kerk. Op weg naar een gemeenschappelijk visie, Faith and Order paper 214 (vertaling van The Church. Towards a Common Vision). De vertaling is gemaakt in opdracht van de Raad van Kerken in Nederland door dr. Ton van  Eijk. Voor het document in het Nederlands: klik hier (word), of klik hier (pdf).


Studiedocument van de beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap
 'Het doel is de weg' en vertaling van 'Geroepen om de Ene Kerk te zijn'.Studiemiddag Heino Falcke
2 oktober 2009: voor de lezing van Stephen Brown: klik hier>>> (pdf), het laudatio van Bob Goudzwaard: klik hier>>> , het dankwoord van Heino Falcke: klik hier>>> (doc), en het interview in het ND: klik hier>>> (pdf).


Nieuwjaarsbrief
van de Raad van Kerken in Nederland. (2008/2009) Lees verder>>> Wie is bang voor wie? Maak angst bespreekbaar

 

Veel mensen voelen zich in onze tijd onveilig en angstig. Dat is niet onbegrijpelijk. Want geweld en terreur wereldwijd hebben de Nederlandse samenleving niet onberoerd gelaten. Sinds de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001, de bomaanslagen op Bali en in Madrid en Londen zijn de vooroordelen ten opzichte van moslims toegenomen. De moord op Theo van Gogh in november 2004 in ons eigen land bracht de dreiging heel dichtbij. De verstandhouding tussen moslims en andere Nederlanders is er niet beter op geworden.

Gelukkig zijn er ook hoopvolle tekenen van gezond verstand en nuchter realisme. Zo zochten na de moord op Van Gogh mensen uit kerken en moskeeën elkaar op en gaven gezamenlijke verklaringen uit. Anderen echter geven aan bang te zijn voor militante islamisten die geweld niet schuwen en zeggen daartoe aangezet te worden door hun religie. Juist in deze situatie van angst en onzekerheid is het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. In deze kleine uitgave treft u een handreiking aan om plaatselijk het gesprek met moslims en christenen aan te gaan met als doel het wederzijds vertrouwen te versterken. Er is aandacht voor de voorbereiding van een ontmoeting en er worden suggesties gegeven voor de ontmoeting zelf. Ook vindt u enkele adressen en publicaties voor verdere informatie.

(2006, uitgave is samengesteld door de contactgroep Islam van de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting)

tekst Wie is bang voor wie? (Word document)


De smaak van vasten, vieren en duurzaamheid

De projectgroep Kerk en Milieu heeft recentelijk een brochure uitgegeven met bovenstaande titel. Hierin worden recepten en suggesties gegeven voor duurzaam koken, gericht op de Veertigdagentijd. Het bijzondere van het boekje is dat noties rond smaak en voedselkeuze in de bijbel, Veertigdagentijd en duurzaamheid met elkaar worden verbonden.

Er wordt ingegaan op een aantal bijbelse connotaties bij de vier smaken zout, zuur, bitter en zoet. Vervolgens wordt voor de Veertigdagentijd bij elk van deze vier smaken een aantal recepten en suggesties gegeven. De Veertigdagentijd is tegenwoordig vooral een periode van bezinning op wat het leven betekent in de ruimte die God geeft. Duurzame voedselkeuze tenslotte houdt o.a. een keuze in voor regionaal geproduceerd en seizoensgericht voedsel. Op die manier kan ieder persoonlijk een bijdrage leveren aan een duurzame wereld.

Prijs € 5,-- (excl. portokosten) Besteladres: info@kerkenmilieu.nlDe viering van Pasen in oecumenisch verband

De viering van Pasen is het hart en hoogtepunt van het christelijk liturgisch jaar. Het geheim van de dood en opstanding van Christus verbindt de tradities van het oosterse en westerse christendom. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat aan de viering van het feest in de verschillende kerken op zeer uiteenlopende wijze vorm is en wordt gegeven. Dit maakt het oecumenisch gesprek over de viering van Pasen heilzaam, leerzaam en spannend.

De voormalige sectie Eredienst van de Raad van Kerken heeft een boekje uitgegeven waarin een uitvoerige orde van dienst en een aantal praktische suggesties voor de viering van de drie paasdagen in oecumenisch verband worden gegeven. De sectie is er in de loop van de studie over de viering van Pasen steeds meer van overtuigd geraakt dat inzicht in de wortels van het feest en de wijze waarop dit in de tradities van de kerken vorm en inhoud heeft gekregen, behulpzaam kan zijn bij het zoeken naar een eigentijdse invulling.

Uitgave 2002; prijs: € 3,50 (incl. portokosten)


Op weg naar toekomst, een visie van de kerken op migratie

Migratie is een van de meest gecompliceerde problemen van onze tijd. Lokale raden van kerken, gemeenten en parochies zijn in de afgelopen decennia meer en meer betrokken geraakt bij de opvang en integratie van asielzoekers en vreemdelingen in ons land. Het restrictievere asielbeleid en de betrokkenheid van de kerken bij de opvang van (uitgeprocedeerde) asielzoekers deed bij de (Raad van) kerken de behoefte groeien aan een diepgaande bezinning op de migratieproblematiek. De door de Raad ingestelde projectgroep Migratie en ontwikkeling brengt na een zorgvuldig studie- en consultatieproces en met instemming van de plenaire Raad dit rapport naar buiten als bijdrage in het bezinningsproces rond migratie. Ingegaan wordt op oorzaken en gevolgen van migratie, het huidige beleid en de aanzet tot nieuw beleid, daarna volgen conclusies en aanbevelingen. Het rapport kent een groot aantal bijlagen die dieper ingaan op de deelaspecten.

Uitgave 2003; prijs: € 5,00 (excl. portokosten)  


Brief uit Accra

Binnen het Wereldverbond van Reformatorische Kerken (WARC) is de afgelopen jaren intensief nagedacht over vragen rond neoliberalisme, globalisering en economische gerechtigheid, in relatie tot de rol van kerken en christenen. De WARC organiseerde verscheidene continentale bijeenkomsten, waar kerken uit de verschillende werelddelen hun bijdragen aan de bezinning gegeven hebben. De conferentie van West-Europa werd gehouden in Soesterberg in juni 2002. Deze conferentie, waarvan de Raad van Kerken in Nederland gastheer was, had als thema 'Economie in dienst van leven'. Inmiddels is het wereldwijde bezinningsproces tot een voorlopig hoogtepunt gekomen op de Assemblee van de WARC. Deze werd van 30 juli tot 12 augustus 2004 in Accra, de hoofdstad van Ghana, gehouden. Over deze Assemblee kunt u meer informatie vinden in het oktobernummer van het Oecumenisch Bulletin en op de website van de WARC: www.warc.ch  

Klik op lees verder (word-document) voor de tekst van de Brief uit Accra, die de deelnemers aan de Assemblee opgesteld hebben.


Raad van Kerken overwegend positief over Europese grondwet

Kritiek op sociaal-economische onderdelen van Grondwettelijk Verdrag

De Raad van Kerken in Nederland heeft een overwegend positief oordeel over het Europees Grondwettelijk Verdrag waarover de Nederlandse bevolking zich op 1 juni jl. in een referendum heeft uitgesproken. Volgens de Raad is de voorliggende tekst van de grondwet een belangrijke stap op weg naar een socialer en humaner, democratischer en duurzamer Europa. Dit standpunt van de Raad is verwoord in een "Richtingwijzer".

Richtingwijzer Raad van Kerken:
Richtingwijzer (pdf-document)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl