Pastoraal oecumenisch concilie

Het wordt tijd voor om te gaan werken aan een oecumenisch pastoraal concilie van alle Nederlandse kerken, voorbereid door vertegenwoordigers uit die kerken. Zo'n concilie als algemeen kerkelijk beraad zou een goed en breed alternatief kunnen zijn op een synode van enkel protestantse snit, zoals eerder is voorgesteld vanuit de Protestantse Kerk. 

Dat schrijft dr. Hans Kronenburg uit Zeist in het Friesch Dagblad. Kronenburg is emeritus-predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk (PKN), en was jarenlang adviseur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Willibrord en Bonifatius. Hij was één van de eindredacteuren van de bundel 'Wij zijn ook katholiek', waarin een pleidooi wordt gevoerd voor het oecumenisch katholieke karakter van de Protestantse Kerk. 

Waarom niet ook de Rooms-Katholieke, de Oud-Katholieke, de Anglicaanse en Orthodoxe kerken in Nederland bij een concilie betrekken, vraagt Kronenburg zich af. 'We belijden toch het geloof met hetzelfde apostolische credo, al verschillen we in de interpretatie ervan? We zijn toch wel zover in de oecumene, dat ook de rooms-katholieke en de andere genoemde geloofsgemeenschappen als zusterkerken kunnen worden beschouwd? Anders is het parool 'eenheid in verscheidenheid', dat de PKN vanuit de oecumene heeft overgenomen, een wassen neus'. 

Kronenburg bedoelt met 'concilie' een algemeen kerkelijk beraad (consultatio catholica), zoals de bisschop van de Boheemse Broeders, Johannes Amos Comenius, dat in de zeventiende eeuw in gedachten had en zoals ook Calvijn daar een voorstander van was. 

Kronenburg: 'Ik denk dat een dergelijk concilie vier eeuwen later, nu Nederland nog meer dan de andere Europese landen geseculariseerd is, dringend nodig is, juist vanwege 'de nood der tijden' (Calvijn). Het zou het getuigenis van de kerken in ieder geval geloofwaardiger maken'.

Kronenburg verwijst in zijn pleidooi naar een toespraak die de referent voor oecumene vanuit de bisschoppenconferentie, mgr. Jan van Burgstede, in 2007 tot de synode van de Protestantse Kerk gehouden heeft. Daarin typeerde hij de verdeeldheid van de kerken als 'een schandaal, dat een te zware wissel legt op de opdracht van de christenen om te getuigen van het evangelie'. Zijn woorden werden met instemming door de synode begroet.

'Dan is het toch nog maar één stap om vervolgens rond de tafel te gaan zitten en te overleggen wat voor getuigenis dat dan zou kunnen zijn?', aldus de Zeister emeritus-predikant. 'Mocht dat een stap te ver zijn, dan zouden toch minstens de andere lidkerken van de Raad van Kerken uitgenodigd moeten worden om mee te denken en waarnemers met spreekrecht af te vaardigen. Vanzelfsprekend zou de bredere oecumene dan ook een van de belangrijkste thema's van deze synode moeten zijn'. 

Dr. Kronenburg staat niet alleen in zijn pleidooi voor een oecumenisch concilie. In een recente bijeenkomst van de Raad van Kerken pleitte mgr. Joris Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk eveneens voor een dergelijk concilie. En prof. dr. Anton Houtepen liet tijdens een toespraak voor de Raad van Kerken in Maastricht een soortgelijk geluid horen.

Onder dit artikel is de ruimte geopend om te reageren. Misschien is het aardig als enkele lezers dit doen. Het kan een beeld geven van hoe mensen aankijken tegen zo'n concilie.

Foto: mgr. Joris VercammenReacties: 1-11
Door Gast: Gert van Dijk @ 2009-02-26 00:30:55
Sluit ze op
Het lijkt me een goed idee. Een bijeenkomst waar mensen met invloed binnen de kerk bij elkaar worden gebracht. Ze hebben op dit moment wel volle agenda's, maar ze spreken elkaar te weinig van hart tot hart. Mijn advies: sluit ze veertien dagen op; voeg er wat mediators en theologen aan toe en je zult zien: het levert nieuwe openingen op.
Door Gast: Karin Nissing @ 2009-02-26 10:05:02
Pastoraal geluid
Even een reactie. Ik vind het een goed idee. En dan inhoudelijk graag over de thema's die er voor mensen echt toe doen. Dichtbij dat wat parochianen bezielt.
Door Gast: Margreet @ 2009-02-26 10:11:00
Best
Kvind 't best, als de rooms-katholieke kerk de bijeenkomst maar niet aangrijpt om allerlei oecumenische verworvenheden terug te draaien of allerlei konservatieve elementen door te zetten of mensen in'talgemeen te weren van de tafel die te veel ervaring hebben met het echte leven.
Door Gast: G.J. Minnee @ 2009-02-26 11:45:00
una sancta
De Kerk als lichaam van Christus! De Kerk als sacramentum! De Kerk als volk van God! Koffeman heeft daar zinnige woorden over gesproken aan de hand van het Vaticanum II. De Remonstranse broederschap staan als Protestanten dichter bij de Rooms Katholieken dan de overigen. Zouden zij geen mooie brugfunctie kunnen vervullen tot de una sancta. God staat voor de absolute trancendente waarheid die zich manifesteerd in de Kerk. Het verscheurde lichaam van Christus is een aanfluiting van God`s wil en een triomf van de duivel! Laten wij al onze krachten inspannen om nog geloofwaardig over te komen. Zo helpe ons God.
Door Gast: C. Dijkslag @ 2009-02-26 13:54:08
Versnelling en versoepeling
Dat de intenties tot versnelling van de una sancta mogen leiden en tot versoepeling van instituten. Dat de stenen der kerken tot kinderen van Abraham mogen worden.
Door Gast: P. Peereboom @ 2009-02-26 16:44:25
Kern.
Op een synode dient men vooral de vraag te stellen 'wat is het doel van het geloof'. Een mens dient eerst zelf het Koninkrijk Gods te zoeken.
Belangrijk is de beginsituatie hierin te betrekken.
Constatijn de Grote, de stichter van het christendom, zag in de vooravond van een veldslag in de ondergaande zon het Labarum, het christusmonogram met de woorden 'in hoc signo vince', wat betekent 'overwin in dit teken'.
Wil de mens overleven dan dient de mens naar mijn mening zich te kruisen met het licht.
God en mens worden weer een eenheid, van waaruit men werkt en leeft.
Een persoonlijke verantwoordelijkheid en investering.
Door Gast: Kees Merijnen @ 2009-02-27 11:06:55
effect
Het zal mijn jeugdige leeftijd zijn, maar ik zie nog niet zo het effect van een grote landelijke bijeenkomst. Dan zeggen allerlei mensen allerlei dingen. Nou en? denk ik dan. Ik ga me daar echt niet iets van aantrekken. Ze kunnen zo veel zeggen. Er zijn zoveel mensen die iets vinden.
Door Gast: h.berflo @ 2009-02-27 15:38:38
oecumenische synode
Een niet-officiele ontmoeting en overleg van alle bestuurlijke leiders van de kerken die lid zijn van de raad van kerken, zou al heel wat zijn.De dialoog van de liefde gaat vooraf aan de dialoog van de waarheid (Paus Paulus VI z.g.) Eerst ontmoeten, dan in wederkerigheid luisteren naar wat de eigen kerk in een andere waardeert en ervan kan leren
Door Gast: mm.maas @ 2009-03-02 19:19:06
oecumenisch concilie
Het klinkt als muziek in de oren! Een interkerkelijke ontmoetingontmoeting om boven alle herrie uit te zien wat we gemeenschappelijk hebben wat ons steeds weer op weg doet gaan. Een vervolg van Gods volk onderweg!
Een boodschap te leven die blij is en hoop geeft. Wat een droom?!
Door Gast: K.A. Damstra @ 2009-03-02 23:49:32
hoop
Een mooi begin om mensen weer hoop te bieden; iets om voor te gaan; een ideaal.
Door Gast: Anja @ 2009-03-05 21:16:56
hoopvol
Een zeer hoopgevend geluid. het is alles nog een kwestie van tijd. De Geest wacht geduldig, tot wij mensen dwars door alle kerkmuren gaan heenzien.
Reacties: 1-11
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl