Internetverkeer in Limburg

De plaatselijke en locale Raden van Kerken in Limburg nemen elkaar op in de mailinglisten. Men verwacht ideeën op te doen van elkaars inzet en in het algemeen is het inspirerend te lezen hoe er op andere plaatsen aan oecumene wordt gewerkt. 

Dat besluit is genomen bij het gesprek van de plaatselijke en regionale Raden van Kerken in Limburg met een afvaardiging van de landelijke Raad van Kerken op vrijdag 24 oktober, bestaande uit de algemeen secretaris en de vrijwilligster Ans Brandsma. Ze waren gekomen om het beleid af te stemmen en om nader kennis te maken. Verschillende plaatselijke raden waren vertegenwoordigd, namelijk Roermond, Parkstad, Maastricht, Venlo, Sittard, Geleen en Weert - Budel. 

Al gauw kwamen er vragen aan de orde als: Is oecumene in het zuiden van ons land anders dan in het noorden? Maakt het wat uit of één kerk veruit de grootste is, of dat diverse samenwerkende geloofsgenootschappen ongeveer even groot zijn? 'Je moet je realiseren', legde één van de afgevaardigden uit, 'dat de islamieten omvangrijker zijn in Limburg dan de protestanten'. Het maakt dus in de praktijk wel verschil uit, maar uitgangspunt voor de oecumene is de gelijkwaardige samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen ongeacht hun omvang. 

Maastrichtse taal

Van diverse kanten werd met nadruk gezegd dat het lokale werk, de lokale oecumene, belangrijk is. Of het nu gaat om ontmoeting en gesprek, oecumenisch avondgebed, gezamenlijke presentie tijdens Koninginnedag of de viering van 4 en 5 mei, of om gezamenlijk gedragen sociaaldiaconale initiatieven, in elk van deze activiteiten voltrekt zich een stukje oecumene, trekken mensen samen op die in Christus gedoopt zijn. 

De uitwerking verschilt per plaats. Zo is er bijvoorbeeld in Maastricht de gewoonte om jaarlijks 'het kindje Jezus' aan te geven bij de burgerlijke overheid; een gelegenheid waarbij de burgemeester het evangelie leest in de Maastrichtse taal. De raad van kerken uit Sittard kent vanuit een diaconaal accent de gewoonte om periodiek te spreken met de diverse fractieleiders.


Gelet op het zeer gevarieerde aanbod wordt het advies gegeven om als landelijke Raad van Kerken deze initiatieven goed in de gaten te houden, en te spreken over wat de gelovigen verbindt. Dat is tegelijk bemoedigend voor plaatselijke Raden van Kerken, of ze nu een officiële Raad-met-statuten-en-al zijn of een minder geformaliseerd ontmoetingsplatform.

In Limburg is er een bilaterale overlegstructuur van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland. De provinciale Raad kent geen vaste structuur. Daar wordt de meerwaarde niet van gezien. Wel zou het goed zijn als er ongeveer jaarlijks een ontmoeting is als die op 24 oktober is gehouden. Ook stelt men dat het goed is elkaar op de hoogte te houden van elkaars activiteiten en nieuwsbrieven. Zo heeft Parkstad sinds een klein jaar een omvangrijke kwartaalbrief met talloze oecumenische initiatieven. Er worden dan ook afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie. Verder wordt afgesproken dat Elly de Haan uit Maastricht en Ton Storcken uit Roermond aanspreekpunt zijn / blijven voor de provincie Limburg waar het gaat over oecumene. 

Peiling

Uit een korte schriftelijke peiling komt naar voren dat de aanwezigen nogal eens onderscheid maken tussen zaken die voor 'de' oecumene in het algemeen wel van belang zijn, maar waar men op het lokale niveau nog weinig mee kan. Rapporten en publicaties zoals de Charta Oecumenica, 'Een gemeenschappelijk woord' (in het kader van de interreligieuze dialoog), nieuwe geloofstaal, daar wel men graag door geïnspireerd worden - mits die teksten een beetje toegankelijk worden gemaakt voor bespreking en verwerking op lokaal niveau. Netwerken, ook niet onbelangrijk, maar jongeren als ambassadeurs van de oecumene, daar gaan de handen lokaal niet direct voor op elkaar.

Tenslotte nog een hartenkreet van één van de aanwezigen: laat bisschoppen en andere leidinggevenden toch een ruimhartig gebruik maken van de ruimte die Rome biedt op het vlak van oecumenische vieringen! En hetzelfde geldt voor predikanten en de ruimte die hun kerkorde biedt. Kan de landelijke Raad daar iets aan doen?

En de slotconclusie: het was goed elkaar hier te ontmoeten!


Fotobijschriften:

Boven: pastoor-deken Theo Willemssen uit Roermond

Midden: Hub Vossen uit Sittard

Onder: Deelnemers aan het overleg lezen nog even in en socializen.  

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl