Lutherse wereldkerk bijeen in Windhoek

Deze maand, 500 jaar na de start van de Lutherse Reformatie, zijn afgevaardigden van de Lutherse Wereldkerk bijeen in Windhoek, Namibië, voor de twaalfde Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie (LWF). Als een van de drie afgevaardigden van de Protestantse Kerk woon ik deze twaalfde Assemblee bij.   
Deze Assemblee is meer dan een feestje van de Lutherse wereldgemeenschap in een jubileumjaar. Ze heeft betekenis voor alle kerken.
In Nederland is de Lutherse Kerk klein. Op wereldniveau ligt dit duidelijk anders. De Lutherse wereldkerk bepaalt in de deze Assemblee vanuit haar eigen traditie, kracht haar roeping tot getuigenis en dienst in de samenleving.

Het thema van de Assemblee is hierbij richtinggevend: ‘Liberated by God’ grace.’ Het is een echo van de ontdekking van Luther dat alleen Gods genade bevrijdt. Drie subthema’s actualiseren dit thema: ‘Salvation - not for sale. Human beings - not for sale. Creation - not for sale.’ Bewust is ervoor gekozen om in wereld waarin het lijkt dat je met geld alles kunt kopen een duidelijk ‘not’ te laten horen. Geld verslaaft. Gods genade bevrijdt tot dienst. Deze overtuiging doortrekt de diepe en vrolijke vieringen, de doorwrochte lezingen en de beleidsbepalingen van de LWF voor de komende zes jaar.

Voor de oecumene is deze heldere Lutherse stem belangrijk. Het actualiseert de reformatie. Wereldwijd gebeurt dit al volop. Denk maar aan de bijzondere bijeenkomst met de paus op 31 oktober 2016 in Lund. Lutheranen gaan de oecuemene zeer ter harte. Dit werd ook duidelijk tijdens de herdenking van 500 jaar reformatie in het stadion van Windhoek. In de liturgie participeerden oecuemenische gasten. De katholiciteit van de kerk en van de reformatie was voelbaar. De kerk is van alle tijden en plaatsen. Zij loopt niet op haar laatste benen maar is springlevend. De reformatie is niet iets van 500 jaar geleden maar een voortgaande beweging die uitdaagt om met vreugde, toegewijd en kritisch te leven vanuit Gods genade die bevrijdt. Dienstbaar in een wereld vol moderne slavernij.

Deze Assemblee maakt duidelijk dat het centrum van het christendom verschuift van west naar zuid. Het stadion van Windhoek stroomde tijdens de viering van 500 jaar reformatie vol met omwonenden. Zelfs de president en premier van Namibië schoven aan. Kranten en TV doen volop verslag van de Assemblee en van viering in het stadion. Ook de liederen die we zongen illustreerden deze verschuiving. We begonnen met het Lutherlied, in Duits!, ‘Ein feste Burg’. We sloten af met ‘We are marching in the light of God’ in het Zulu en het Engels, de gemeenschappelijke taal in Namibië.

Namibië is uitgegroeid tot een autonome democratie met een zelfstandige kerk, gestempeld door de reformatie. Zelfbewust, vriendelijk en gastvrij.

De twaalfde Assemblee van de LWF in Namibië maakt mij duidelijk dat
•    de reformatie een wereldwijde doorgaande beweging is
•    Lutherse kerken een welbewust wereldwijde gemeenschap zijn
•    lutheranen zich geroepen weten Gods genade die bevrijdt vrolijk en toegewijd handen en voeten te geven
•    dat redding, mensen en de schepping niet voor geld te koop zijn
•    katholiciteit wezenlijk is voor de kerk, we zijn samen kerk
•    tegenover een uitsluitende en uitputtende samenleving de kerk kerk geroepen is tot zorg, dienst en liefde die mensen niet uit- maar insluit
•    de voortgaande reformatie vraagt om visie op en zorg voor Gods schepping.  


René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland

Foto's van boven naar beneden: thema van de assemblee, plaats van René de Reuver, viering, secretaris-generaal dr. Martin Jungle achter de microfoon en voorzitter Youman achter de tafel

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl