Fusie twee Europese organisaties

Twee grote oecumenische organisaties besluiten in oktober op Cyprus over de mogelijkheid te fuseren. Prof. dr. Goos Minderman is één van de Nederlandse afgevaardigden. Hij hielp bij de voorbereidingen op juridisch en financieel gebied.

De fusie tussen CCME (Churches Commission for Migrants in Europe) en CEC (Conference of European Churches) ligt gevoelig. CCME (gesticht in 1964) is gemandateerd door 28 kerken en raden van kerken om zich bezig te houden met migratie. De organisatie probeert het vluchtelingenbeleid en het anti-discriminatiebeleid van de EU te beïnvloeden en de lidkerken te ondersteunen en stimuleren op deze terreinen.

Sinds 2002 staat de fusie van CCME met CEC op de agenda. Voor de CEC betekent de fusie dat het inhoud behoort te geven aan de prioriteit van de zorg voor de vreemdeling. Tegelijk impliceert een fusie een vergroting van het draagvlak en het mandaat van in totaal 129 Europese kerken; alle protestantse, oud-katholieke, lutheranen, anglicanen, orthodoxen, hussieten, Leger des Heils, quakers, episcopale genootschappen, pinkstergemeenten etc.

De voorstellen behelzen het aanhouden van twee centra. Het algemeen secretariaat en de commissie voor interreligieuze dialoog zou in Geneve zetelen; Church and Society Commission en Churches Commission for Migrants in Europe zou in Brussel blijven. In Cyprus zal blijken of alle voorstellen worden overgenomen. De formele afhechting vindt vervolgens plaats in 2009 in Lyon. Minderman ziet de fusie als een goede kans om bij te dragen aan de 'reconfiguration'. Daarmee wordt bedoeld het samenvoegen van internationale oecumenische organisaties waardoor nieuwe geïntegreerde organisaties ontstaan.

 


 

Prof. dr. Goos Minderman

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl