RvK Zeeland: Verklaring vluchtelingen

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van de Provinciale Raad van Kerken in Zeeland is uiteraard de vluchtelingencrisis aan orde gekomen. Vastgesteld werd dat in de verschillende Zeeuwse regio’s ook vanuit kerken en door individuele christenen tal van initiatieven zijn om te doen wat mogelijk is om vluchtelingen te helpen. Vrijwilligers die al langere tijd actief zijn, bijvoorbeeld via Vluchtelingenwerk, rondom de Asielzoekerscentra in Goes en Middelburg breiden hun activiteiten uit en leggen verbindingen met nieuwe groepen vrijwilligers. Daarnaast zijn er nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld de concrete inzameling van hulpgoederen maar ook het leggen van contacten met lokale overheden en andere organisaties om in de komende tijd wanneer ook in Zeeland verdere uitbreiding van opvang aan de orde is te kunnen meehelpen.

Oproep tot hulpvaardigheid
De Raad van Kerken wil benadrukken de initiatieven van andere organisaties zoals bijvoorbeeld VluchtelingenWerk, het Rode Kruis, die onlangs nauwer zijn gaan samenwerken met Leger des Heils en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, te willen ondersteunen. Ook vanuit de kerken willen mensen graag dienstbaar zijn om te helpen waar mogelijk. De Raad van Kerken roept dan ook mensen binnen en buiten de kerken die iets willen en kunnen doen op om zich aan te sluiten bij de samenwerkende hulporganisaties en zich aan te melden. 

Oproep tot dialoog
De Raad van Kerken wil verder mensen, ook in onze relatief rustige Zeeuwse samenleving, oproepen tot dialoog tussen bevolkingsgroepen en godsdiensten. Zoek elkaar op, leg verbindingen, leg waar mogelijk persoonlijk contact met vluchtelingen die hier sinds kort zijn of al langere tijd. Onbekendheid met elkaars achtergrond, gevoel, levensverhaal is vaak oorzaak van onbegrip en soms aanleiding tot angst voor het onbekende. De Raad van Kerken wil niet voorbijgaan aan de zorgen van mensen rondom integratie en ook niet aan zorgen die er zijn op andere terreinen in de samenleving zoals ouderenzorg. Wel leeft en getuigt de kerk van het evangelie van de levende Christus dat liefde en medemenselijkheid kwaad overwint en basis is voor goed leven en samenleven.

Oproep tot gebed
De kerken roepen tenslotte maar niet in de laatste plaats op tot gebed. Gebed voor vluchtelingen waar dan ook ter wereld; voor hen die de kans niet krijgen om te vluchten; voor hen die zich inzetten voor vrede; voor hulp aan hen die getroffen zijn door de wereldwijde crisis die zich voor onze ogen voltrekt. Gebed ook voor machthebbers en regeringsleiders die sleutels in handen hebben om wendingen ten goede te geven in de crisis en om verstandige oplossingsrichtingen aan te geven in de complexe problematiek.

Lees het gehele artikel via deze link [PDF]

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl