Amsterdam: opvang vluchtelingen

Op een aantal plaatsen in Amsterdam (Sporthal Calandlyceum, Osdorp, Wethouder Verheijhal, Oostpoort), zijn tijdelijke noodopvanglocaties in verband met de vluchtelingenstroom gekomen. Mocht uw kerk daar in de buurt staan, kunt u contact opnemen met deze locaties om te vragen welke hulp u mogelijk kunt bieden. De coördinatie van aanbod en de vraag om hulp kan in Amsterdam het beste via het Rode Kruis lopen, www.rodekruis.nl/afdeling/Amsterdam


Naast deze noodhulp voor de korte termijn richt de aandacht van de Projectgroep Vluchtelingen van onze Raad zich ook nog steeds op mensen die al langer in de stad verblijven en in het bijzonder op de groep die uitgeprocedeerd is (lijkt), maar in de praktijk niet uitgezet kan worden. Op twee plaatsen vonden groepen van hen onderdak op plaatsen waar lidkerken mee verbonden waren: in een aantal flats in Hoogoord en in het voormalige Verpleeghuis De Wittenberg. Deze opvang wordt per 1 november beëindigd. De mensen die daar nu verblijven worden verwezen naar de voorzieningen die in het kader van de Bed-, Bad- en Broodregeling door de gemeente Amsterdam zijn getroffen. Vanuit kerkelijke instanties wordt de gemeente aangesproken voor voldoende plaatsen te zorgen, in ieder geval voor nachtopvang, het liefst voor 24 uur.

In de situatie dat een deel van de uitgeprocedeerden alleen nachtopvang krijgt, is het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie, Nieuwe Herengracht 20, open voor dagopvang. Het is een plek voor advies, scholing en activiteiten, ook voor maaltijden. Het Wereldhuis is dringend op zoek naar vrijwilligers die vluchtelingen en migranten zonder papieren (voor een deel als buddy, één op één), willen ondersteunen. Zie: www.wereldhuis.org

Vanuit de berichtgeving zult u weten dat verreweg het grootste deel van de vluchtelingen nog steeds in de eigen regio wordt opgevangen. Daarvoor is ook dringend hulp nodig. Vanuit de kerken is daar o.a. Kerk in Actie actief. Kerk in Actie is onderdeel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, maar voert het werk mede uit namens tien oecumenische kerken. Financiele bijdrage voor dit werk kunt u storten op: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Noodhulp Vluchtelingen. 

Raad van Kerken Amsterdam

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl