E-flits, maart 2015

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

De Oecumenische Christuscode
De Raad van Kerken organiseert op woensdagmiddag 9 september een symposium waarin de christologie centraal staat onder het thema ‘De Oecumenische Christuscode’. Aanleiding is het afscheid van de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad. Het symposium sluit aan bij het statuut van de Raad waarin de eenheid in Christus uitgangspunt is. Iedereen is welkom van circa 14.15 uur tot circa 17.00 uur in de Bergkerk in Amersfoort. Opgave via rvk@raadvankerken.nl.

Kick-off
Meer dan twintig jonge mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de kick-off op 21 en 22 maart van het thema pelgrimage. Ze komen uit nagenoeg alle lidkerken van de Raad. Zij zetten de toon voor een thema wat zeven jaar centraal zal staan in de kerken wereldwijd.

Brandpunt
De oecumenische gemeenschap het Brandpunt in Amersfoort organiseert zondag 15 maart van 13.00 - 14.30 uur een lunchbijeenkomst met Marcel Sarot, voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, en de secretaris van de Raad van Kerken over de actuele theologische ingangen van de oecumene. Aanmelding: oecumeneaantafel@hetbrandpunt.net Kosten: € 5,00 voor de lunch. Lees meer

Zinvolle maaltijd
De Raad van Kerken begint een reeks open-tafel-ontmoetingen, waarbij één thema centraal staat. Dat thema komt zowel naar voren in de keus van wat er wordt genuttigd, alswel dat er gasten worden genodigd die terreindeskundig zijn en tussen de gangen door verder ingaan op het thema. De resultaten van de tafelgesprekken, inclusief het draaiboek, komen op de website en zijn kopieerbaar voor plaatselijke initiatieven. Woensdag 11 maart is er een eerste maaltijd over ‘voeding en nieuwe levensstijl’.

Overleg SKIN
Vertegenwoordigers van de Raad en van SKIN (Vereniging van migrantenkerken) voeren overleg over verdere samenwerking. Gekeken wordt of de koepelorganisaties voor allochtone en autochtone kerken meer voor elkaar kunnen betekenen.

Kadergesprek over zorg
Beleidsmensen uit de kerk belast met zorg komen bij elkaar op 9 maart om de decentralisatie van de zorg van overheid naar gemeente te bespreken. Het gaat over zaken als: Waar vallen mensen tussen wal en schip? Welke rol spelen kerken? Wat moeten we samen doen?

Werkloosheid
Het thema werkloosheid staat centraal bij de beraadgroep Samenlevingsvragen. Voor nu bezint de beraadgroep zich op de fundamentele vragen rond werkloosheid richting overheid en samenleving. Later komt er mogelijk een publicatie voor plaatselijke kerken.

Naam Cairo-overleg
Het Cairo-overleg heeft de naam veranderd in Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM). Het moderamen heeft ingestemd met de naamsverandering, de groep blijft zich onverkort bezighouden met de onderlinge afstemming ten dienste van de samenleving.

Brieven
De beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap heeft gesproken over zeven brieven over het ambt die dr. Arjan Plaisier geschreven heeft aan diverse geledingen van zijn kerk. Ten aanzien van de oecumene geeft men enkele kernvragen mee in een poging kerken nog dichter bij elkaar te brengen ten aanzien van de invulling van het ambt.

An ongoing conversation
Jan Jorrit Hasselaar en Peter-Ben Smit hebben een Engelstalig boek samengesteld onder de titel ‘An ongoing conversation’. Het sluit aan bij het bezoek van patriarch Bartholomeus aan Nederland. Het boek verschijnt over enkele weken en gaat ongeveer € 20,00 kosten. 

Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 8, no. 3, 2015 van de e-flits.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl