Best wel ruimte

Liturgie, pastoraat, catechese, beleid. Er is eigenlijk 'best wel ruimte' voor oecumene in de kerk. Dat kwam naar voren bij een peiling onder enkele jonge theologen. De jonge pastores waren vrijdag 6 juni in Amersfoort om te spreken over de aansluiting van de oecumene bij de generatie van jong-volwassenen.

Leden van de consultancy-groep: Krijn Hage, Arjan Oosterwijk, Dick Schinkelshoek (v.l.n.r. boven) en Gerben Roest, Martijn Barth (v.l.n.r. onder).

De pastores van de consultancy-groep zijn op verschillende plaatsen actief in Nederland. Ze menen dat er op diverse terreinen mogelijkheden zijn om de zichtbare eenheid van de kerken verder uit te bouwen. Tegelijk erkent men dat de oecumene in de praktijk vaak sluitpost is. Men meent ook dat landelijke Raad en Wereldraad nog meer impulsen zouden kunnen geven om de oecumene plaatselijk te stimuleren.

De leeftijdsgroepen  van 13-20 en van 20-35 jaar zijn het lastigst te bereiken voor de kerk, aldus de jonge theologen. Dat is vreemd, want zeker de leden van de groep van 20-35-jarigen behoren tot die mensen die allerlei verantwoordelijkheden nemen en gaandeweg ontdekken, dat 'hun leven toch niet helemaal vol is daardoor'. Ze staan open voor spiritualiteit. Het verdient aanbeveling iets met die openheid te doen.

Meer oriëntatie op deze leeftijdsgroepen zal  gevolgen hebben voor het theologisch referentiekader, menen de pastores. Men pleitte in dit geval voor een kerkelijk instituut wat zich meer gaat toeleggen op een netwerkstructuur. Jongvolwassenen zijn moeilijk voor langlopende taken te strikken. Beter is het hen te vragen voor overzichtelijke projecten en aan te spreken op 'wat het hen oplevert' en op plezier. Een moraal van plichtsbesef is eerder aan ouderen besteed.

Als belangrijkste maatschappelijke items voor de kerk noemde de groep: armoede, vredesvragen, duurzame ontwikkeling, eerlijke verdeling noord-zuid en islam / democratie. Belangrijke thema's voor de kerken onderling zijn onder meer de mogelijkheid om de alfacursus te verbreden, het diaconaat uit te bouwen en de pr rond kerkelijke feestdagen verder voor het voetlicht te halen.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl