Studiedag Diaken-zijn 17 juni as.

UITNODIGING:
DIAKENEN STAAN ER
NIET ALLEEN VOOR


De betekenis van mensenrechten
voor de diaconale opdracht van de kerk. 
17 juni 2014 om 13.00 uur in het
Dienstencentrum van de
Protestantse Kerk Nederland.
Inleiders bij deze studiedag zijn: Ds. Ranfar Kouwijzer, pastor bij Stem in de Stad Haarlem, voormalig studentenpastor in Amsterdam, Professor Dr. Hirsch Ballin, hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de VU in Amsterdam en de universiteit in Tilburg en Mr. Addie Stehouwer, Substituut van de Nationale Ombudsman.


Samen zullen zij de verbanden leggen tussen Bijbelse opdrachten, het begrip menselijke waardigheid en mensenrechtenverdragen. Ook zullen zij voorbeelden aandragen en bespreken van situaties waar het lokaal mis gaat, of kan gaan met de mensenrechten op terreinen als armoede, zorg, kinderrechten en vreemdelingen. Daarnaast zullen we gezamenlijk kijken op welke wijze je op lokaal niveau de vinger aan de pols kunt houden en welke ondersteuning vrijwilligers van kerken hierbij nodig hebben en hóe Kerk in Actie dienstbaar kan zijn aan de lokale kerken in hun mensenrechten-werk.

De bijeenkomst is bestemd voor: diakenen, diakonaal consulenten, predikanten, kerkelijk werkers en geïnteresseerden. De bijeenkomst is gratis, wel wordt u gevraagd om u aan te melden,  dit kan via de PKN- website: www.pkn.nl/Diakenen.aspx.

Nadere toelichting:
Bij de decentralisatie van zorg en jeugdzorg, en op het terrein van armoede, in combinatie met de aan gemeentes opgelegde forse bezuinigingen en het fenomeen 'participatiesamenleving' zullen, vooral op lokaal niveau, spanningen ontstaan rond sociale voorzieningen en rechten. Daar, waar bezuingingen er toe leiden dat menselijke waardigheid in het gedrang komt, wordt ook niet meer voldaan aan de minimum-eisen die in formele mensenrechten verdragen verankerd liggen.


Het College voor de Rechten van de Mens schrijft op haar website: “De rechten van de mens, of kortweg de mensenrechten, zijn rechten die ieder mens toekomen, waar ook ter wereld. Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid. Mensenrechten betekenen bijvoorbeeld dat iedereen een eigen vrije mening mag hebben en uiten en dat de overheid niet zomaar geweld tegen burgers mag gebruiken. Ook houden ze in dat je recht hebt op onderwijs, op genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Staten hebben met elkaar afgesproken deze rechten voor iedereen te zullen garanderen. Voor iedereen, dus ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige andere status. De mensenrechten vormen de basis voor alle wetgeving en beleid van de overheid.”


Kerken schieten nu de mens in nood te hulp, ze helpen daar waar geen helper is. Deze dienst noemen we barmhartigheid. Hoe nuttig en nodig ook, op deze wijze kan een situatie ontstaan dat mensenrechten een product van liefdadigheid, barmhartigheid worden en de staat haar verplichtingen, vastgelegd in internationale mensenrechten-verdragen, afwentelt op de samenleving. Daarom is het van belang om lokaal goed op te letten. Als door nieuw lokaal beleid, mede door bezuinigingen een situatie ontstaat waarin je als diaken, vrijwilliger denkt: 'Dit is geen leefbare, menswaardige situatie meer', dan heb je grote kans dat de mensenrechten in het gedrang zijn gekomen. Maar hoe weet je dit nu zeker, en wat kun je doen? Daar wil deze dag enkele antwoorden op geven.


Foto: Diaken zijn begint al op zeer jeugdige leeftijd (Beeldbank PKN).

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl