School slaat alarm over asielkinderen

Alarmerende brief aan de Tweede Kamer van Stichting Tangent en het College van B&W van Gilze en Rijen over de situatie van asielkinderen op de Prinsenbosschool.


Geachte leden van de Tweede Kamer,

Met zeer veel klem vragen wij uw aandacht voor de situatie rond de asielzoekerskinderen van het AZC in Gilze en Rijen. De kinderen die op het centrum wonen en de basisschoolleeftijd hebben, bezoeken de Prinsenbosschool die onder het bevoegd gezag van Stichting Tangent valt. Wij vragen uw aandacht omdat de situatie op de school het schoolbestuur doet overwegen om de school te sluiten. Het wordt hen onmogelijk gemaakt om de verantwoordelijkheid te nemen die in Nederland hoort bij het verzorgen van onderwijs aan minderjarige kinderen.


Wat is de situatie?
Het gaat om minderjarige kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers die op het moment dat ze uitgeprocedeerd zijn niet uitgezet kunnen worden en in het centrum de tijd afwachten tot uitzetting geëffectueerd wordt.De omstandigheden waarin zij en hun ouders verkeren en de geschiedenis die velen van hen achter de rug hebben, maken dat de kinderen gedrag vertonen dat vanwege zware trauma’s tot allerlei escalaties leidt en daarom nauwelijks voorwaarden schept voor effectief onderwijs.

Dat hun benarde “thuissituatie”, eufemistisch heet dat ‘sobere opvang’, met volledig gedesillusioneerde ouders en een onduidelijk perspectief niet tot hoge motivatie voor Nederlands onderwijs leidt, is evident. Het mag duidelijk zijn dat het personeel dat dagelijks de zorg heeft voor deze kinderen (opgeleid tot leerkracht basisonderwijs en tot voor kort gewend onderwijs te verzorgen aan kinderen in eerste opvang, die vol enthousiasme aan hun Nederlandse avontuur begonnen) onder een onaanvaardbare druk moet werken.

Wat zijn de knelpunten in de bekostiging van de school?
Deze kinderen hebben specifieke ondersteuning nodig. Ook is het noodzakelijk om met kleine groepen te werken. Voor veruit de meeste kinderen geldt dat zij onder de reguliere basisbekostiging PO vallen. Dat betekent dat Stichting Tangent, uitgaande van de gemiddelde klassengrootte van 24 leerlingen, bij 50 leerlingen twee groepen zouden kunnen maken (afhankelijk van de verdeling een combigroep 1 t/m 4 en een groep 5 t/m 8).

Daar komt bij dat het niveauverschil van betreffende leerlingen bijzonder groot is. (een variatie van leerlingen in groep 6 die 10 jaar geleden in Nederland zijn geboren en leerlingen die sinds april 2012 in Nederland zijn, is geen uitzondering) Op dit moment formeert Stichting Tangent voor hetzelfde aantal leerlingen 4 groepen in de overtuiging dat dit zowel pedagogisch als didactisch een minimum is.

Deze beschrijving veronderstelt dat Stichting Tangent voor alle kinderen op de Prinsenbosschool bekostigd wordt. Niets is minder waar. Alle kinderen die na één van de drie teldata binnenkomen en voor de volgende teldatum weer verdwenen zijn, vallen volledig buiten de bekostiging. In een normale PO school (de Stichting Tangent heeft 16 scholen voor basisonderwijs) gaat dat om een enkele leerling, op de asielzoekersschool zijn dat substantiële bewegingen van leerlingen die volledig onvoorspelbaar op elk moment op de school ingeschreven worden en op elk moment weer door de daartoe bevoegde organisaties weggehaald worden. Vanwege het feit dat AZC Prinsenbos ook een POL locatie is, levert dit enorme verschillen in leerlingaantallen op. Wijzigingen van 40 naar 80 naar minder dan 40 leerlingen komen regelmatig voor.

Bovenstaande situatie leidt tot een tekort in de exploitatie van de Prinsenbosschool van € 45.000 in 2012 (op een begroting van € 450.000, in ogenschouw genomen dat vanwege de financiële situatie niet alle lasten doorberekend worden) en substantieel oplopend in 2013. Deze situatie is financieel niet langer houdbaar.

Wat zijn de knelpunten in de zorg voor het personeel?
De verantwoordelijkheid van Stichting Tangent als werkgever is de tweede reden voor de overweging de school te sluiten en om uw aandacht te vragen. Het personeel moet onder grote druk werken en kan niet de zorg bieden die deze kinderen nodig hebben en verdienen. Hier ligt natuurlijk ook een link met de bekostiging. Er wordt meer personeel ingezet dan waar bekostiging voor is. Maar eigenlijk zou er ook nog aanvullende zorg verleend moeten kunnen worden, zoals de inzet van een speltherapeut.Vanuit eigen middelen organiseert Stichting Tangent structurele psychologische ondersteuning en ondersteuning vanuit REC 4 voor haar personeelsleden. Het moge duidelijk zijn dat deze situatie ook vanuit bedrijfseconomische invalshoek eindig is.

Wat is de situatie rond de huisvesting?
De derde reden voor het vragen om aandacht is de huisvesting. In het kort: de barak waarin de kinderen onderwijs krijgen voldoet op geen enkel niveau aan de minimale eisen die je aan een adequate onderwijsvoorziening stelt. De gemeenteraad heeft zich bereid verklaard te investeren in een nieuw gebouw. Via de OHBA-gelden is ook financiering beschikbaar gesteld. De discussie speelt over de keuze voor het gebruik maken van een bestaand gebouw of het neerzetten van semi-permanente huisvesting (nieuwbouw) op de huidige locatie. Al diverse keren is aan het COA gevraagd om een besluit hierover, maar tot op heden is er geen duidelijkheid gegeven. De gemeente moet nu zelfs geld investeren in het oude gebouw omdat het dak lekt. Er kunnen nu geen stappen gezet worden om te komen tot een onderwijsgebouw dat aan de minimale eisen voldoet. Daarvoor zijn uitspraken van het COA nodig en deze uitspraken blijven uit.

Hoe nu verder?
Wij hopen u met deze brief duidelijk gemaakt te hebben dat de kinderen op de Prinsenbosschool niet voldoende hebben aan aandacht en dat ook Stichting Tangent en de Prinsenbosschool slechts geholpen zijn met concrete toezeggingen die de onderwijssituatie substantieel verbeteren.

Stichting Tangent verzorgt onderwijs. Dat doen zij vanuit idealen. Idealen die te maken hebben met maximale ontplooiingskansen voor kinderen in de overtuiging bij te dragen aan een betere samenleving. In artikel 6 van de Internationale Rechten van het Kind is het recht op leven en ontwikkeling opgenomen. Op dit moment vragen wij ons ernstig af hoe deze idealen en de rechten van het kind passen bij de situatie op de Prinsenbosschool.

Uiterlijk half mei zou er duidelijkheid moeten zijn over de oplossing van het structurele financiële probleem en de huisvesting, of voor de zomervakantie moet er een concrete (financiële) oplossing zijn die met terugwerkende kracht in kan gaan. Stichting Tangent heeft aangegeven anders het onderwijs op AZC Prinsenbos te moeten staken. De kinderen op het centrum kunnen dan niet het onderwijs en de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben en die ze hard nodig hebben. Dat vinden wij geen wenselijke situatie. Vandaar dat we gezamenlijk deze brief hebben opgesteld om daarmee om uw aandacht te vragen.

Hebt u vragen?
Als u vragen hebt naar aanleiding van deze brief, dan kunt u met de volgende mensen contact opnemen. Charles Dams, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Tangent (013-5229250, cdams@tangent.nl), wethouder onderwijs Lau Lavooij (0161-290350, lc.lavooij@gilzerijen.nl) of onze beleidsmedewerker onderwijs, Rolieneke Arts-Meindersma (0161-290321, r.arts@gilzerijen.nl).

Wij hopen op een positieve en spoedige reactie van u.

Stichting Tangent
Charles Dams
Voorzitter College van Bestuur

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,
de secretaris, de burgemeester,
ir. Gerard Vlekke dr. Jan Boelhouwer


Lees hier de volledige brief.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl