Kinderrechten in Nederland

Rechten asielzoekerskinderen nog steeds geschonden

Minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel probeert aan het eind van zijn regeerperiode de indruk te wekken dat de rechten van asielzoekerskinderen in Nederland zijn gewaarborgd, maar hun rechten worden nog steeds geschonden. In een brief aan Kerk in Actie, dat participeert in de Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken, reageert de minister op de kaartenactie van Kerk in Actie, waarmee de demissionaire minister werd gevraagd de mensenrechten van kinderen van asielzoekers na te leven. Hij stelt tevreden vast dat de rechten van kinderen worden gewaarborgd.


Onderwijs 
In zijn brief aan Kerk in Actie stelt de minister onder andere vast dat alle kinderen recht hebben op onderwijs. Volgens de wet is dat juist, maar de realiteit is dat kinderen in de gezinslocaties vaak nog niet naar school kunnen als ze aankomen. Ook bij kinderen in andere locaties duurt het soms geruime tijd voordat ze naar school gaan. Ook het veelvuldig verhuizen van de ene naar de andere locatie doet de minister gemakkelijk af, terwijl dit voor kinderen echt een probleem is. Een jongetje van 9 jaar verhuisde in drie jaar tijd vier keer, en moest steeds weer een maand of enkele maanden wachten voordat hij naar school kon gaan. Deze bevinding maakt deel uit van een groter onderzoek dat op dit moment wordt gehouden. 

Huidige praktijk 
In de praktijk waarmee Kerk in Actie wordt geconfronteerd, blijken de kinderrechten van asielzoekers helaas nog niet altijd te worden nageleefd. Enkele voorbeelden. In de afgelopen twee weken vroeg een asielzoeker Kerk in Actie om hulp, omdat zijn autistische dochtertje niet de juiste behandeling kon krijgen. De reden daarvoor was dat de gezinsleden geen verblijfsstatus hadden. Overigens is er bij dit gezin heel veel in de procedure waarbij je vraagtekens kunt zetten en kan het gezin op dit moment geen kant op. Kerk in Actie werkt in dit soort zaken samen metDefence for Children. 

In een plaatselijke protestantse gemeente heeft een man samen met een buitenlandse vrouw een dochter. Maar op dit moment bevindt de moeder zich in de vreemdelingenbewaring. Het dochtertje van 8 jaar heeft een moeder in de gevangenis en moet vrezen dat haar moeder wordt uitgezet en dat ze haar de komende jaren niet meer zal zien. Overigens heeft de vader genoeg inkomen om zijn gezin te onderhouden. 

Deze week kreeg Kerk in Actie een hulpvraag, omdat een moeder uit Guinee met haar twee dochtertjes die beiden geen nationaliteit hebben, werden aangeboden in Guinee. Ze werden aan de grens geweigerd. Er bestaat grote angst dat de Nederlandse overheid voor de kinderen reisdocumenten van Guinee koopt, waarna deze kinderen zonder nationaliteit in Guinee zullen verblijven, en mogelijk hun hele leven stateloos blijven.

Wereldvluchtelingendag 
Tijdens een manifestatie voor kinderrechten in Den Haag op 20 juni van dit jaar, Wereldvluchtelingendag, aan een college van rechters vier kinderrechtenzaken voorgelegd, waarbij hen werd gevraagd een verklaring van Kinderrecht te geven over vier situaties van asielkinderen in Nederland. Het ging om de situatie van kinderen in de gezinslocaties, uitzetting van kinderen die al lang in Nederland zijn, kinderen van gezinnen waarvan één ouder niet in Nederland mag blijven en stateloze kinderen.

Lees de pleidooien die mr. Pim Fischer, mr. Berber Swart, burgemeester Yvonne van Mastrigtvan Hoogezand-Sappemeer en de heer René Bruins van UNHCR Nederland hielden. Het rechtscollege, bestaande uit prof. mr. Jaap Doek, prof. mr. Ton Liefaard en prof. mr. Peter Rodrigues, beoordeelde of het Nederlandse beleid voor vluchtelingenkinderen voldoet aan de normen van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. In alle vier zaken oordeelde het college: “Nee, deze zaak voldoet niet aan het internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind”. Omdat het in al deze zaken om groepen kinderen gaat, vindt Kerk in Actie dat de minister het naleven van kinderrechten wel heel gemakkelijk afdoet in zijn schrijven. 

Verbetering 
Kerk in Actie heeft zitting in de werkgroep ‘Kind in het Asielzoekerscentrum’, en zal de rechten van asielkinderen via deze werkgroep, maar ook op andere wijze steeds weer voorleggen aan de politiek en de ambtenaren. Kerk in Actie zal dit voor groepen doen, en soms ook voor individuen. Het is jammer dat de demissionaire minister van Immigratie en Asiel de problemen op het gebied van kinderrechten van asielkinderen niet onderkent. Daarmee is de hoop op een verbetering van de situatie onder deze minister klein geworden. Maar Kerk in Actie zal dit onderwerp in haar werk blijven meenemen. Ook straks onder een nieuw Kabinet. 


Overgenomen van kerkinactie.nl, d.d. 28 augustus 2012.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl