Herstel eenheid is Reformatie vandaag

Al in 2015 kondigden dr. Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland en mgr. Gerard de Korte, toen nog bisschop van Groningen – Leeuwarden tijdens een gesprek voor het Nederlands Dagblad in Hardenberg een gezamenlijke verklaring aan die bij de viering van 500 jaar Reformatie naar buiten zou worden gebracht. Beide kerkgenootschappen hadden een gezamenlijke werkgroep in het leven geroepen die de verklaring voorbereidde. De deelnemers die destijds als eersten een aanzet gaven voor een tekst waren: van protestantse zijde dr. Arjan Plaisier, ds. Karin van den Broeke, ds. Gerrit de Fijter, prof. dr. Herman Seldenhuis, prof. dr. Barend Kamphuis en dr. Hans Kronenburg; en van rooms-katholieke zijde: mgr. dr. Hans van den Hende, mgr. dr. Gerard de Korte, dr. Ton van Eijk, dr. Dick Akerboom, drs. Rob Kuiper en drs. Geert van Dartel. 

Arjan Plaisier zei daarbij: "Vijfhonderd jaar gescheidenheid is genoeg. Samen vinden we elkaar in Jezus Christus die ons ook nu al bindt. Ik verwacht nog deze eeuw wonderen." De werkgroep zou "iets zeggen" over de gescheidenheid van de afgelopen eeuwen, maar wilde vooral vooruitkijken en ingaan op de vraag: "Wat heeft de samenleving en wat hebben de kerken nu en morgen nodig?"

Het zogenaamde Rome-Reformatie Beraad kwam zaterdag 18 maart met een tekst. Die volgt hieronder.

Herstel van eenheid is Reformatie van vandaag

Uitnodiging aan alle christenen (in Nederland) bij de herdenking van 500 jaar Reformatie.

In 2017 wordt stilgestaan bij vijfhonderd jaar Reformatie. Het zou de eerste keer zijn in de kerkgeschiedenis wanneer alle christenen in gezamenlijkheid de verjaardag van de Reformatie zouden gedenken.

Op weg naar 2017 nodigen wij u uit om samen stil te staan bij de gebeurtenis van de Reformatie, 500 jaar geleden. In oecumenisch verband de Reformatie herdenken betekent niet dat we als christenen verdeeldheid gaan vieren als hoogtepunt of benadrukken als rode draad in de kerkgeschiedenis. In gezamenlijkheid stil staan bij 500 jaar Reformatie kan hand in hand gaan met groeien in eenheid.

In het evangelie van Johannes staat te lezen dat Jezus Christus tot zijn Vader bidt. Hij zegt: 'Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen één zijn, Vader' Joh. 17, 20-21). De Heer bad op dat moment ook voor ons als christenen in de 21e eeuw. Hij bad heel intens voor onze eenheid.

Stil staan bij 500 jaar Reformatie maakt ons tevens bewust van onze geschiedenis die getekend wordt door verdeeldheid en verwijdering tussen christenen. Misschien zijn we geneigd te vragen: is het gebed van Christus om eenheid onverhoord gebleven? We mogen echter als christenen een andere toon treffen: God danken voor wat Hij in ons bewaard heeft aan eenheid en verbondenheid.

In kracht van de Geest kan het erkennen van verdeeldheid verbonden worden met bereidheid om als christenen samen te groeien in eenheid, de eenheid die de Heer -ondanks alles- mogelijk maakt, door zijn genade.

Wanneer christenen samen 500 jaar Reformatie gedenken, mag dit vanuit het besef dat zij door de doop allen ledematen zijn van het lichaam van Christus; dat zij dit gemeenschappelijk hebben, zelfs wanneer onderlinge verschillen zichtbaar zijn en sterk worden beleefd.

Spannen wij ons in door gebed en dialoog om de zichtbare eenheid te zoeken, door samen uit te werken wat deze eenheid concreet betekent en te bereiken met de hulp van de Heer?

Wanneer wij in onze samenleving getuigenis afleggen van de levende God en onze band met Jezus Christus verdiepen en versterken, dan is het tevens onze roeping om het leven en de waardigheid van iedere menselijke persoon te behoeden, en onze liefde in Jezus' naam concreet te maken en praktisch (cf Mt. 25).

Laten wij bij een gezamenlijke herdenking van 500 jaar Reformatie de kracht van het evangelie van Jezus Christus hervinden voor een brede kring in onze tijd. Als kerken zijn we samen geroepen in onze seculiere samenleving het evangelie te verkondigen en voor te leven.

We mogen als christenen in gezamenlijkheid getuigen van de barmhartigheid van God in de verkondiging en in de dienst aan de wereld. De geloofwaardigheid van christenen groeit op het moment dat onze eenheid zich verdiept. Laat zo het herstel van de eenheid onze Reformatie van vandaag zijn!

Rome-Reformatie Beraad 500 jaar Reformatie 18 maart 2017

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl